مقاله بررسي ارتباط بين سطح سرمي CRP نيمه اول بارداري با وقوع پره اكلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه 87 تا 95 منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط بين سطح سرمي CRP نيمه اول بارداري با وقوع پره اكلامپسي
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله التهاب
مقاله بارداري
مقاله پره اكلامپسي
مقاله CRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پره اکلامپسي يکي از شايع ترين عوارض طبي در بارداري و از علل اصلي مرگ و مير دوره پره ناتال مي باشد. يکي از مارکرهايي که جهت پيشگويي پره اکلامپسي مورد بررسي قرار گرفته،CRP  است. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط CRP نيمه اول بارداري با وقوع پره اكلامپسي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه كوهورت آينده نگر، سطح سرمي CRP در 400 خانم باردار زير 20 هفته اندازه گيري شد و تا زمان زايمان مادران پيگيري شدند. پره اکلامپسي خفيف و شديد طبق تعريف کالج آمريکايي متخصصين زنان و زايمان، تعريف شدند. داده هاي مطالعه توسط نرم افزار آماري SPSS.15، با روش هاي آزمون تحليل واريانس يكطرفه و تعقيبي توکي، آناليز رگرسيون لجستيک و منحني ROC، تجزيه و تحليل آماري و p-value کمتر از 0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
نتايج: در آناليز رگرسيون لجستيك با در نظر گرفتن سن مادر (كمتر از 19 و بيشتر از 35 سال)، بارداري اول، مصرف مكمل كلسيم در بارداري وBMI ، همراه با سطح CRP، ارتباط معني داري بين سطح CRP و پره اكلامپسي خفيف (%95CI=1.39-2.11، OR=1.71) و شديد (OR=2.45 و %95 CI=1.80-3.34) يافت شد. نقطه برش CRP در پره اكلامپسي خفيف با استفاده از آناليز منحني ROC با حساسيت %94 و ويژگي %81، 5.35 mg/l و در پره اكلامپسي شديد با حساسيت %94.4 و ويژگي %82.5، 5.45mg/l بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ماركر التهابي CRP، مي تواند در شناسايي مادران در معرض خطر پره اكلامپسي و کاهش عوارض آن با مراقبت بيشتر، کمک کننده باشد؛ البته براي اثبات اين رابطه به مطالعات وسيع تري نياز است.