مقاله بررسي ارتباط سطح فلزکادميوم خون مادر و بند ناف با شاخص هاي آنتروپومتريک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در سلامت و محيط ايران از صفحه 1 تا 10 منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط سطح فلزکادميوم خون مادر و بند ناف با شاخص هاي آنتروپومتريک
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميوم خون مادر
مقاله بند ناف
مقاله عاقبت بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهاقين مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مامك
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: ويژه محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پيشرفت هاي صنعتي اخير منجر به افزايش آلاينده ها به چند برابر حد مجاز در برخي شهرهاي بزرگ ايران شده است. توجه به نتايج مطالعات متعدد نشان داده اند که حتي مقادير قابل قبول فلزات سمي خون مادر با عواقب نامطلوب بارداري در ارتباط است بنابراين بررسي ارتباط سطوح فلز سمي کادميوم موجود در خون مادر با عاقبت حاملگي زنان ساکن شهرهاي بزرگ، ضروري است.
روش بررسي: دراين مطالعه 330 زن باردار به صورت تصادفي انتخاب شدند. نمونه هاي خون بندناف و مادر (هر يک به ميزان 5 سي سي) در لوله هاي مخصوص عاري از فلزات سمي و هپارينيزه جمع آوري شده سپس در دماي -20oC تا زمان بررسي آزمايشگاهي نگه داري و با حفظ زنجيره سرد، جهت تعيين سطح خوني فلزکادميوم به روشAAS  به آزمايشگاه فرستاده شد.
يافته ها: سطح خوني کادميوم در مادران رابطه معکوس با قد نوزادان در زمان تولد نشان داد. ميانگين قد نوزادان در دو گروه کادميوم خون مادر كم تر از 0.4 و كادميوم خون مادر بيش تر از 0.4 ميکروگرم / ليتربا استفاده از آزمون T test، نشان داد که اختلاف ميانگين قد نوزادان در گروه اول (3±49 سانتي متر) با ميانگين قد در گروه دوم (2±50 سانتي متر ) از نظر آماري معني دار است (p=0.007). آناليز روي نوزادان کم وزن با استفاده از آزمون Mann-withney نشان داد که کادميوم به عنوان يک عامل خطر براي وزن کم نوزاد هنگام تولد مطرح است. (اطمينان(%90
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق نظارت بر ميزان کادميوم خاک مناطقي که از آب چاه براي شرب استفاده مي شود و محتواي خاک کشاورزي ضرورت مي يابد.