مقاله بررسي ارتباط ناهنجاري هاي كروموزومي ناشي از پرتو X و فعاليت كل آنزيم هاي گلوتاتيون اس ـ ترانسفراز (GST) در پلاسماي افراد شاغل در راديوتراپي با سابقه فعاليت بالاي 5 سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام از صفحه 33 تا 41 منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط ناهنجاري هاي كروموزومي ناشي از پرتو X و فعاليت كل آنزيم هاي گلوتاتيون اس ـ ترانسفراز (GST) در پلاسماي افراد شاغل در راديوتراپي با سابقه فعاليت بالاي 5 سال
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري کروموزومي
مقاله گلوتاتيون اس ـ ترانسفراز
مقاله پرتو گيري شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: صيدخاني نهال علي
جناب آقای / سرکار خانم: موفق ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استفاده تشخيصي و درماني از پرتو در پزشكي موجب توجه بيشتر به اثرات زيستي آن و مخاطرات شغلي افراد شاغل در معرض پرتو شده است. بررسي ها نشان داده است که هسته سلول و کروموزوم ها بيشتر در معرض آسيب ناشي از پرتو X است، اين پرتو سبب ناپايداري کروموزومي و صدمات کروموزومي از قبيل؛ ايجاد حلقه، دي سانتريک و آسانتريک مي گردد. صدمات کروموزومي به اين دليل مهم هستند که با بسياري از بيماري ها و بدخيمي ها در ارتباط مي باشند. پرتو X ممکن است موجب تغيير فعاليت آنزيم هاي دخيل در حفاظت و دفاع از سلول در جهت سم زدايي سموم توليد شده به وسيله اين پرتو  گردد. يکي از مهم ترين اين آنزيم ها گلوتاتيون اس ـ ترانسفراز(GST)  مي باشد. در اين مطالعه ارتباط فعاليت کل آنزيم هاي GST و تعداد ناهنجاري هاي کروموزومي در لنفوسيت هاي محيطي در پرتو کاران راديوتراپي در بيمارستان هاي دولتي شهر تهران در مقابل گروه کنترل مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه 33 نفر از پرتو کاران (شامل 19 زن با ميانگين سني 31.3±14 سال و 14 مرد با ميانگين سني 37.6±14 سال) با سابقه فعاليت بالاي 5 سال و ميانگين 10 سال به عنوان گروه مورد و 37 نفر از ساير پرسنل همان بيمارستان ها (شامل 22 زن با ميانگين سني 38.5±15 سال و 15 مرد با ميانگين سني 36.8±14 سال) به عنوان گروه کنترل شرکت داشتند. شرايط لازم جهت ورود به مطالعه داشتن سابقه خدمتي بالاي 5 سال در مراكز راديوتراپي، عدم مصرف دخانيات، عدم مصرف داروي استامينوفن، عدم مصرف آنتي بيوتيك ها تا يك ماه قبل از نمونه گيري، عدم سابقه پرتو گيري تشخيصي و درماني، نداشتن سابقة بيماري خوني و بدخيمي بود. شرايط لازم براي انتخاب افراد گروه كنترل، دقيقا مشابه افراد گروه مورد بود، غير از اينكه افراد گروه كنترل هيچگونه سابقه فعاليتي در مراكز راديوتراپي نداشتند. با توجه به تعداد کم افراد داراي اين شرايط تمامي افراد داوطلب مورد بررسي قرار گرفتند. براي اجراي اين پژوهش از كليه افراد داوطلب واجد شرايط پس از تكميل پرسشنامه، مقدار 5 ميلي ليتر خون وريدي هپارينه، براي بررسي فعاليت آنزيم و ناهنجاريهاي كروموزومي در لنفوسيت ها گرفته شد. فعاليت آنزيم هاي GST درسرم بوسيله روش اصلاح شده Habig و ميزان ناهنجاري هاي کروموزومي در لنفوسيت ها به وسيله تکنيک  tripsin-G-banding بررسي گرديد.
يافته هاي پژوهش: اين مطالعه نشان داد که ناهنجاري هاي کروموزومي از نوع حلقه، دي سانتريک، آسانتريک و همچنين فعاليت آنزيم هاي GST به طور معني داري در پرتو کاران راديوتراپي بيشتر از گروه کنترل بود (P=0.04).
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بيانگر افزايش فعاليت آنزيم هاي GST و ناهنجاري هاي کروموزومي ناشي از پرتوهاي يونيزان X در پرتوكاران راديوتراپي مي باشد.