مقاله بررسي ارتباط نشانگرهاي اقتصادي – اجتماعي با وضعيت تغذيه دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 13 تا 18 منتشر شده است.
نام: بررسي ارتباط نشانگرهاي اقتصادي – اجتماعي با وضعيت تغذيه دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه
مقاله دانشجو
مقاله خوابگاه
مقاله نابرابري
مقاله نشانگرهاي اقتصادي – اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادر فروز
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي آيت
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان حميده
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اين که تغذيه يکي از عوامل مهم و موثر بر سلامت و تندرستي است و اين مساله در مورد دانشجويان حايز اهميت بسيار زيادي است، اين مطالعه عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر وضعيت تغذيه دانشجويان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشکي شيراز را بررسي مي نمايد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي به روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي 405 دانشجو، انتخاب و با استفاده از پرسش نامه بررسي وضعيت تغذيه مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از آزمون آناليز واريانس يک طرفه و نمودار لورنز انجام شده است. براي انجام آناليزهاي مربوطه از نرم افزار stata استفاده شد.
نتايج: مقادير دريافتي کربوهيدرات، پروتئين، ويتامين B6، B12 و فسفر با (P<0.05) و مقادير دريافتي ويتامين C، ويتامين A و آهن با (P<0.001) با جنسيت رابطه معناداري داشتند. مقادير دريافتي ويتامين C و ويتامين A، فسفر و آهن با مقطع تحصيلي ارتباط معناداري داشتند. همبستگي مثبت بين تعداد سال هاي سکونت در خوابگاه با مقادير دريافتي ويتامين C با (r=0.2 و P<0.001) و کلسيم با (r=0.1 و P<0.05) وجود داشت. ارتباط درآمد خانوادگي با شاخص ترکيبي وضعيت دريافت ريزمغذي ها و درشت مغدي ها معنادار بود (0.014±0.054).
نتيجه گيري: در اين مطالعه تحصيلات والدين و درآمد خانواده از عوامل موثر بر الگوي تغذيه دانشجويان بودند. هم چنين جنس به عنوان يک عامل تعيين کننده اي در دريافت بعضي ريزمغذي ها و درشت مغذي ها در دانشجويان ساکن خوابگاه عمل مي کرد.