مقاله بررسي ارزش تشخيصي آسپيراسيون با سوزن باريك در تشخيص سيتولوژيك توده هاي غدد بزاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در كومش از صفحه 61 تا 65 منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش تشخيصي آسپيراسيون با سوزن باريك در تشخيص سيتولوژيك توده هاي غدد بزاقي
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توده هاي بدخيم
مقاله توده هاي خوش خيم
مقاله غدد بزاقي
مقاله آسپيراسيون با سوزن باريك
مقاله دقت تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حليمي منيره
جناب آقای / سرکار خانم: بايبوردي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادرپور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آسپيراسيون با سوزن باريك (Fine needle aspiration, FNA) يكي از روش هاي تشخيصي مهم در بررسي توده هاي بزاقي است كه به علت ساده و مقرون به صرفه بودن مورد توجه است. هدف از اين مطالعه مقايسه نتايج FNA توده هاي غدد بزاقي با نتايج حاصل از بررسي هاي هيستولوژيك بعد از اكسيزيون مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ارزيابي ارزش تشخيصي، 51 بيمار با شكايت توده غدد بزاقي در طي مدت 30 ماه (فروردين 1384 تا مهرماه 1386) در بخش هاي گوش، حلق و بيني و پاتولوژي بيمارستان امام خميني تبريز مورد بررسي قرار گرفتند. در اين بيماران ابتدا FNA و سپس بررسي هاي هيستوپاتولوژيك پس از اكسيزيون صورت گرفت. قدرت تشخيصي و تمايزي FNA در اين زمينه با در نظر گرفتن نتايج بررسي هيستوپاتولوژيك به عنوان تشخيص نهايي تعيين گرديد.
يافته ها: 51 بيمار، 30 زن و 21 مرد با سن متوسط
(17-80) 32.87±16.41 سال وارد مطالعه شدند. 46 توده در غده پاروتيد، 4 توده در غده ساب منديبولار و 1 توده در غده زيرزباني قرار داشت. نتايج FNA از نظر خوش خيم يا بدخيم بودن توده در 42 (4/82 درصد) مورد با تشخيص قطعي مطابقت داشت. ميزان مطابقت در توده هاي خوش خيم 4/85 و در توده هاي بدخيم 60 درصد بود. حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت، ارزش اخباري منفي و دقت FNA در تشخيص و تمايز توده هاي خوش خيم از تومورهاي بدخيم غدد بزاقي به ترتيب 4/85، 3، 30/3، 83/33 و 5/74 درصد بود.
نتيجه گيري: ميزان مطابقت بالايي بين نتايج FNA و تشخيص نهايي هيستوپاتولوژيك در توده هاي غدد بزاقي وجود دارد. حساسيت اين روش در تشخيص و تمايز توده هاي خوش خيم از بدخيم بالا و ويژگي آن كم است.