مقاله بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باکتريال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه 33 تا 38 منتشر شده است.
نام: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باکتريال
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژينوز باکتريال
مقاله معيار آمسل
مقاله درجه بندي ناجنت
مقاله رنگ آميزي گرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نايبان سارا
جناب آقای / سرکار خانم: قزويني كيارش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شايع ترين مشکل ژنيکولوژي که زنان به دليل آن در جستجوي درمان بر مي آيند، واژينيت است. از بين روش هاي تشخيصي واژينوز باکتريال معيارهاي باليني آمسل (Amsel) و سيستم درجه بندي ناجنت (Nugent) روش هايي هستند که بيش از ساير روش ها مورد استفاده قرار مي گيرند. هدف از مطالعه حاضر، تعيين ارزش تشخيصي کل معيار باليني آمسل، هر يک از معيارهاي آن به تنهايي و ترکيب دو معيار با هم در تشخيص واژينوز باکتريال مي باشد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه اي است از نوع روايي آزمون هاي تشخيصي که بر روي 105 نفر از زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان بيمارستان 17 شهريور مشهد در سا ل 1387- 1386 که به هر علت، تحت معاينه لگني قرار گرفته و شرايط ورود به پژوهش را داشتند، انجام شد. در اين مطالعه درجه بندي ناجنت به عنوان استاندارد طلايي تشخيص در نظر گرفته شده و حساسيت، ويژگي، ارزش اخباري مثبت و منفي کل معيار باليني آمسل، هر يک از معيارهاي آن به تنهايي و ترکيب دو معيار با هم در تشخيص واژينوز باکتريال نسبت به آن استاندارد، محاسبه شد.
يافته ها: وجود سلول هاي کليدي (Clue Cells) در نمونه مرطوب واژن به تنهايي بيش ترين حساسيت (%96.9) و تست ويف (Whiff test) به تنهايي بيش ترين ويژگي (%80.8) را در بين معيارهاي باليني آمسل به خود اختصاص داد. در ترکيب دو معيار با هم بيش ترين حساسيت مربوط به ترکيب دو معيار pH و سلول کليدي، سلول کليدي و ترشح يکنواخت بود (%84.4) و بيش ترين ويژگي را ترکيب دو معيار سلول کليدي و تست ويف به خود اختصاص مي داد (%89)
نتيجه گيري: استفاده از دو معيار باليني آمسل مي تواند به اندازه کل معيار در تشخيص واژينوز باکتريال مفيد باشد، بدون اين که حساسيت و ويژگي آن کاهش يابد.