مقاله بررسي امکان کنترل بيولوژيک نماتد مولد گره ريشه گوجه فرنگي Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood به وسيله قارچ Trichoderma harzianum Rifai در گلخانه و تغييرات کمي ترکيبات فنلي در گياه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 261 تا 274 منتشر شده است.
نام: بررسي امکان کنترل بيولوژيک نماتد مولد گره ريشه گوجه فرنگي Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood به وسيله قارچ Trichoderma harzianum Rifai در گلخانه و تغييرات کمي ترکيبات فنلي در گياه
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوجه فرنگي
مقاله Meloidogyne javanica ،Trichoderma harzianum
مقاله کنترل بيولوژيک
مقاله فنل کل و القا مقاومت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زيارتي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صاحباني نوازاله
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنترل بيولوژيک نماتد مولد گره ريشه گوجه فرنگي Meloidogyne javanica به وسيله جدايه Trichoderma harzianum BI در گلخانه مورد ارزيابي قرار گرفت. ريشه هاي گوجه فرنگي با غلظت هاي مختلف قارچ T. harzianum به روش سوسپانسيون اسپور مايه زني شدند. گلدان ها در تشت آلومنيوم محتوي آب 27 درجه سانتي گراد فرو برده شد و به گلخانه انتقال داده شدند. در اين آزمايش اثر غلظت هاي مختلف سوسپانسيون قارچ تريکودرما بر قطر گال، ميانگين وزن تر ريشه و اندام هاي هوايي، تعداد توده تخم به ازاي هر گياه و تعداد تخم به ازاء هر توده تخم بررسي گرديد. نتايج نشان داد که غلظت 106 اسپور در ميلي ليتر قارچ در مقايسه با غلظت هاي کمتر به طور معني داري موجب کاهش قطر گال، تعداد توده تخم و تعداد تخم در هر توده تخم گرديد، در حالي که در مقايسه با غلظت هاي بيشتر اختلاف معني دار نداشت .(P£0.05) مايه زني گياهچه ها با غلظت 106 اسپور در ميلي ليتر موجب افزايش مقدار فنل کل در ريشه گياه گرديد و در روز هشتم بعد از مايه زني به حداکثر مقدار رسيد. مقدار فنل کل در گياهچه ها در تيمار مايه زني شده با نماتد + قارچ در مقايسه با گياهچه هاي مايه زني شده با نماتد نيز اختلاف معني دار نشان داد (P£0.05). بر اساس نتايج اين بررسي چنين به نظر مي رسد که قارچT. harzianum  مي تواند است نظام دفاعي گياه (به ويژه مقدار فنل کل گياه) را در مقابل نماتد فعال نمايد.