مقاله بررسي انحناهاي ستون فقرات در دانشجويان دانشگاه اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن 1388 در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه 762 تا 776 منتشر شده است.
نام: بررسي انحناهاي ستون فقرات در دانشجويان دانشگاه اصفهان
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ستون فقرات
مقاله لوردوز کمري
مقاله کيفوز سينه اي
مقاله خط کش منعطف
مقاله جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرفرد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كهريزسنگي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: غياث محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي جعفري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ستون مهره ها محور اصلي بدن است و نقش مهمي در حفظ و نگهداري قامت بدن بر عهده دارد. هدف اين مطالعه، بررسي ميزان ناهنجاري هاي ستون فقرات در دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با شاخص توده بدني و درد کمر بود.
روش ها: جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بود. در يک مطالعه مقطعي، تعداد 1448 دانشجوي (730 دختر و 718 پسر) سنين 24-18 سال دانشگاه اصفهان بين سال هاي 1386 تا 1388 به طور داوطلبانه در يک برنامه غربالگري جهت ارزيابي وضعيت ستون فقرات شرکت کردند. ابتدا، سن و اندازه هاي پيکرسنجي با استفاده از مقياس هاي استاندارد باليني و درد کمر با استفاده از پرسشنامه مقياس ناتواني کمر دردQuebec  اندازه گيري شد. سپس، ناهنجاري هاي ستون فقرات با استفاده از آزمون نيويورك سنجيده شد؛ براي کمي کردن داده ها از خط کش منعطف استفاده شد. داده هاي طي پنج نيم سال جمع آوري گرديد و در نهايت با استفاده از آزمون t مستقل، X2 و ضريب همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين اندازه هاي پيکرسنجي شامل قد، وزن، درصد چربي، شاخص توده بدني و نسبت دور کمر به دور لگن در هر دو گروه مردان و زنان متفاوت بود (P<0.05). ميانگين زواياي کيفوز و لوردوز به ترتيب در دختران 28.20±12.78 و 29.07±9.71 و در پسران 31.87±10.70 و 24.00±10.50 بود. بين ميانگين کيفوز و لوردوز با توجه به جنسيت تفاوت معني داري مشاهده شد (P<0.001). ارتباط معني داري بين کيفوز و شاخص توده بدني در هر دو گروه دختران و پسران مشاهده نشد. با اين حال، ارتباط معني داري بين شاخص توده بدني و عارضه لوردوز در هر دو گروه دختران و پسران وجود داشت (P<0.05). همچنين، بين ميانگين نمره درد کمر دانشجويان دختر و پسر مبتلا به عارضه لوردوز شديد تفاوت معني داري مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: به طور کلي نتايج نشان داد که اگر چه خط کش منعطف همبستگي به نسبت بالايي با راديولوژي دارد، ولي مي تواند به عنوان يک ابزار دقيق و معتبر براي اندازه گيري انحناهاي ستون فقرات در برنامه هاي آزمون غربالگري و جمعيت هاي بسيار بزرگ به طور موثر مورد استفاده قرار گيرد.