مقاله بررسي ايمونوهيستوشيميايي آنتي ژن Ki-67 و پروتئين هاي MCM3 و p 27 در ادنتوژنيک کراتوسيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه 261 تا 268 منتشر شده است.
نام: بررسي ايمونوهيستوشيميايي آنتي ژن Ki-67 و پروتئين هاي MCM3 و p 27 در ادنتوژنيک کراتوسيست
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمونوهيستوشيمي
مقاله کيست ادنتوژنيک
مقاله نشانگرهاي بيولوژيک – Ki-67, p27, MCM3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جنتي عطايي سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: حيدرزاده آبتين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ادنتوژنيک کراتوسيست درمان وسيعي نياز داشته و هميشه مورد توجه محققان بوده تا رفتار بيولوژيک آن را بهتر بشناسند.Minichromosome maintenance3 overexpression  در سرطانهاي مختلف انساني گزارش شده است. هدف از اين مطالعه بررسي Expression MCM3 در OKC و مقايسه آن با Ki-67 و p27 مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تحليلي 23 مورد OKC از آرشيو آزمايشگاه رازي توسط دو پاتولوژيست مورد بازبيني قرار گرفتند. اطلاعات باليني – آسيب شناختي از پرونده آنها استخراج شده و رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي به روش استانداردStreptavidin-biotin peroxidase  براي نشانگرهاي Ki-67،p27  و MCM3 در آنها انجام شد. سلول هاي رنگ گرفته در 10HPF شمارش شده و Labeling Index محاسبه و نهايتا سطوح رنگ پذيري به چهار گروه طبقه بندي شدند. محاسبات آماري با آزمون رگرسيون رتبه اي انجام شد.
يافته ها: رنگ پذيري ki-67 بيشتر در سلول هاي لايه سوپرا بازال و بازال اما p27 بيشتر در لايه هاي بالا ديده شد. هيچ يک از نمونه ها با Mcm3 رنگ نگرفت. بين سن، محل ضايعه و اندازه کيست با نشانگرها همبستگي معني داري يافت نشد.
نتيجه گيري: اکثر ادنتو‍ژنيک کراتوسيست ها p27 و Ki-67 را ضعيف بيان کردند. احتمالاMCM3  در روند پاتوژنز اين کيست نقشي ندارد.