مقاله بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي قارچي سطحي و جلدي در 5500 بيمار مشكوك در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين 1389 در مجله دانشكده پزشكي از صفحه 45 تا 53 منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيك عفونت هاي قارچي سطحي و جلدي در 5500 بيمار مشكوك در تهران
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتوفيتوزيس
مقاله تينه آ ورسيكالر
مقاله كانديديازيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي عمران آيت
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي هاشمي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شناسايي گونه هاي مختلف درماتوفيت ها و عوامل قارچي سطحي در جهت يافتن منبع عفونت ها و نيز آموزش جامعه در جهت آشنايي با عوارض ناشي از تماس با افراد و حيوانات آلوده مفيد خواهد بود و بر اين اساس هدف اصلي از اين بررسي تعيين توزيع و چگونگي انتشار بيماري هاي قارچي سطحي و جلدي بوده است.
روش بررسي: با پرونده نگري براي مدت پنج سال در يك دوره زماني از فروردين 83 الي اسفند 87، 5500 بيمار مشكوك به عفونت هاي قارچي سطحي و جلدي را از نظر وجود عفونت هاي قارچي مورد بررسي قرار داديم. نمونه هاي پوستي از طريق اسكراپينگ از بيماران گرفته و جمع آوري گرديده بود. تشخيص از طريق بررسي ميكروسكوپي مستقيم و كشت مطابق با روش هاي آزمايشگاهي روتين قارچ شناسي اثبات مي گرديد.
يافته ها: جمعا 2271 مورد (%41.3) از بيماران مبتلا به عفونت هاي قارچي سطحي و جلدي بودند كه در اين بين درماتوفيتوزيس با 1279 مورد (%56.31) شايع ترين بيماري از اين نوع مي باشد. بقيه شامل 356 مورد (%15.68) تينه آ ورسيكالر، 283 مورد (%12.76) اريتراسما، 243 مورد (%10.7) كانديازيس جلدي و 110 مورد (%4.96) عفونت قارچي ناخن ناشي از ساپروفيت كپكي بودند. معمولي ترين شكل باليني درماتوفيتوزيس كچلي كشاله ران با 495 مورد (%38.7) بود. در ميان درماتوفيت هاي جداشده از كشت از موارد درماتوفيتوزيس تريكوفايتون منتاگروفايتيس با 198 مورد (%41.56) شايع ترين عامل بوده است.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد كه در بين بيماري هاي سطحي و جلدي بيماري درماتوفيتوزيس همچنان از بيماري هاي مهم پوستي و قارچي به شمار مي آيد.