مقاله بررسي اپيدميولوژيک سل ريوي طي سال هاي 1383 تا 1386 در شهرستان اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 19 تا 23 منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيک سل ريوي طي سال هاي 1383 تا 1386 در شهرستان اروميه
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل ريوي
مقاله اسمير مثبت
مقاله اسمير منفي
مقاله اپيدميولوژي
مقاله اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قره آغاجي اصل رسول
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي جهرمي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: صدقياني فر علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري سل يکي از قديمي ترين و شناخته شده ‌ترين بيماري ها است که از ساليان دور با بشر همراه بوده است. ميزان بروز سل در طي دهه هاي قبل مجددا افزايش يافته است. هدف اين مطالعه، بررسي اپيدميولوژيک سل ريوي طي سال هاي 1383 تا 1386 در شهرستان اروميه مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي – تحليلي مي باشد. که از اطلاعات پرونده هاي بيماران مبتلا به سل ريوي تشخيص داده شده طي سال هاي 1383 تا 1386 استفاده شده است. در اين مطالعه از نرم افزار SPSS وWinPepi  جهت آناليز داده هاي جمع آوري شده استفاده شده است.
نتايج: بر طبق يافته هاي اين مطالعه در طي سال هاي 1383 تا 1386، تعداد 248 بيمار مبتلا به سل ريوي در شهرستان اروميه شناسايي شدند که از اين تعداد 151 مورد اسمير مثبت و 97 مورد اسمير منفي مي باشند (ميزان بروز چهار ساله =
29.54 به ازاي صد هزار نفر). از نظر توزيع جنسي 164 نفر (66.1%) مذکر و 84 نفر (33.9%) مونث بودند. ميزان بروز از 6.55 در صد هزار نفر در سال 83 به 8.2 در صد هزار نفر در سال 86 افزايش يافته است ولي اين روند افزايشي از نظر آماري معنادار نمي باشد (Trend P.V = 0.22).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که ميزان بروز سل ريوي اسمير مثبت بيش تر از سل ريوي اسمير منفي (تقريبا يک و نيم برابر) مي باشد و ميزان بروز سل ريوي طي چهار سال مورد مطالعه افزايش يافته است.