مقاله بررسي برخي خصوصيات خاک هاي جنگلي در حفره هاي با اندازه مختلف در جنگل هاي سرچشمه چالوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه 23 تا 30 منتشر شده است.
نام: بررسي برخي خصوصيات خاک هاي جنگلي در حفره هاي با اندازه مختلف در جنگل هاي سرچشمه چالوس
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشفتگي
مقاله حفره جنگلي
مقاله خصوصيات خاک
مقاله جنگل سرچشمه چالوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيالاشكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت بالاي حفره هاي جنگلي، اين تحقيق به بررسي شرايط خاكي در حفره هاي جنگلي پرداخته است. توده هاي بلوط – ممرزستان با وسعت 87 هكتار در جنگل هاي سرچشمه چالوس بدين منظور در نظر گرفته شد. براي بررسي حفره ها، پنج اندازه حفره خيلي كوچک (200 متر مربع)، كوچک (400 متر مربع)، متوسط (600 متر مربع)، بزرگ (800 متر مربع) و خيلي بزرگ (1000 متر مربع) هر يک با چهار تكرار و همچنين منطقه شاهدي به عنوان نقطه كنترل در فاصله 25 تا 30 متري از آنها در نظر گرفته شد. به منظور بررسي خصوصيات خاک آلي و معدني، سه پروفيل خاک به ابعاد 50×50×45 (با برداشت لايه آلي، و در خاک معدني سه لايه صفر تا 15 سانتي متر، 15 تا 30 سانتي متر و 30 تا 45 سانتي متر) به صورت تصادفي و مجزا در مناطق مرزي و مركزي حفره هاي گفته شده حفر شد. در اين مطالعه پارامترهاي رطوبت خاک، كربن، نيتروژن، نسبت كربن به نيتروژن، فسفر و اسيديته مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد با افزايش اندازه حفره و در مناطق مركزي حفره ها از ميزان رطوبت خاک، كربن، نسبت كربن به نيتروژن و فسفر كاسته مي شود. بيشترين ميزان نيتروژن در حفره هاي كوچک مشاهده و در ساير حفره ها از ميزان نيتروژن كاسته شده بود. اسيديته خاک نيز با اندازه حفره رابطه معني داري داشت و بيشترين ميزان آن در حفره هاي با سطح خيلي بزرگ وجود داشت. بيشترين ميزان پارامترهاي خاكي نيز در لايه هاي سطحي خاک مشاهده شد و به جز اسيديته ساير پارامترها با افزايش عمق كاهش يافته بود.