مقاله بررسي برخي عوامل موثر بر استحصال كيفي و كمي روغن در حرارت و زمان هاي مختلف به هم زدن خمير حاصل از دانه رقم روغني زيتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 9 تا 14 منتشر شده است.
نام: بررسي برخي عوامل موثر بر استحصال كيفي و كمي روغن در حرارت و زمان هاي مختلف به هم زدن خمير حاصل از دانه رقم روغني زيتون
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيتون
مقاله دماي هم زن
مقاله زمان هم زن
مقاله كيفيت روغن
مقاله كميت روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرنيا عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مبلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اكرم اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: حامدي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير عوامل زمان و حرارت در كيفيت و كميت روغن ‌زيتون و به دست آوردن روغن بكر، آزموني با زمان هم زدن خمير زيتون در سه سطح 10، 20 و 30 دقيقه و دماي واحد هم زن در سه سطح 30، 45 و 60 درجه سلسيوس با سه تكرار انجام شد. در اين راستا داده هاي آزمون توسط آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفتند. مقايسه ميانگين ها بر اساس آزمون چند دامنه دانكن نشان داد كه با افزايش دما و زمان هم زدن، ميزان اسيديته و پراكسيد روغن افزايش مي يابد، يعني با افزايش دماي واحد هم زن و زمان هم زدن كيفيت روغن زيتون كاهش مي يابد. همچنين نتايج آزمون نشان داد كه با افزايش دما و زمان هم زدن ميزان رطوبت تفاله افزوده مي شود كه اين افزايش سبب كاهش كميت روغن استحصالي مي گردد. ولي از سوي ديگر افزايش دما و زمان هم زدن سبب كاهش ميزان چربي تفاله شده كه اين موضوع افزايش كميت روغن را به دنبال داشت، لذا از ميان سطوح انتخاب شده در اين آزمون زمان هم زدن و دماي واحد همزن براي به دست آوردن بالاترين كميت و كيفيت روغن گيري زيتون، به ترتيب 20 دقيقه و 30 درجه سلسيوس پيشنهاد شد.