مقاله بررسي تاثير آرايش کاشت، کاربرد کود نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و خصوصيات مورفولوژيک ذرت دانه اي رقم سينگل کراس 704 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه 85 تا 99 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آرايش کاشت، کاربرد کود نيتروژن و تداخل علف هاي هرز بر عملکرد و خصوصيات مورفولوژيک ذرت دانه اي رقم سينگل کراس 704
این مقاله دارای 15 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله آرايش کاشت
مقاله کنترل علفهاي هرز
مقاله کود نيتروژن
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذرت بعنوان مهمترين گياه علوفه اي در مناطق معتدل و گرم استان لرستان، عکس العمل بالايي به مديريت زراعي جهت ارتقا توليد نشان ميدهد. به منظور بررسي تاثير آرايش کاشت (يک رديفه و دو رديفه)، کود نيتروژن به صورت سرک (محلول پاشي در مرحله 4-8 برگي، محلول پاشي در مرحله 4-8 برگي و گلدهي و پخش در بين رديفهاي کاشت در مرحله 4-8 برگي) و کنترل علفهاي هرز (وجين دستي و عدم وجين يا تداخل)، پژوهشي به صورت فاکتوريل با سه تکرار با استفاده از رقم سينگل کراس 704 در سال 1388 در منطقه کمالوند از توابع شهرستان خرم آباد انجام گرفت. نتايج نشان داد که عملکرد دانه در آرايش دو رديفه 4798 کيلوگرم در هکتار نسبت به يک رديفه 3510.9 کيلوگرم در هکتار برتري معني داري داشت. عدم وجين علفهاي هرز موجب کاهش معني داري در عملکرد دانه 3523.8 کيلوگرم در هکتار نسبت به وجين دستي 4785 کيلوگرم در هکتار شد. تفاوت معني داري ميان روشهاي مختلف سرک نيتروژن از نظر عملکرد دانه مشاهده نشد. در مجموعه تيمار آرايش دو رديفه با وجين کامل علفهاي هرز و محلول پاشي نيتروژن در دو مرحله 4-8 برگي و گلدهي با متوسط عملکرد 5779.7 کيلوگرم در هکتار برترين تيمار شناخته شد.