مقاله بررسي تاثير آموزش از طريق مدل اعتقاد بهداشتي بر ادراکات تغذيه اي دانش آموزان دختر سال چهارم دبستان هاي شهرستان نوشهر درباره صرف صبحانه و ميان وعده غذايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در طلوع بهداشت از صفحه 51 تا 63 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش از طريق مدل اعتقاد بهداشتي بر ادراکات تغذيه اي دانش آموزان دختر سال چهارم دبستان هاي شهرستان نوشهر درباره صرف صبحانه و ميان وعده غذايي
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله ادراکات
مقاله مدل اعتقاد بهداشتي
مقاله صبحانه و ميان وعده غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزايي پول مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي فردآذر فربد
جناب آقای / سرکار خانم: صلحي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي لاري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: توجه به وضعيت تغذيه دختران نقش مهمي در سلامت آنها و پيشگيري از بيماريهاي ناشي از سوء تغذيه در سالهاي بعد دارد. صبحانه نقش مهمي در سلامت جسمي و فکري دانش آموزان داشته بطوريکه صبحانه مناسب و کامل باعث افزايش قدرت يادگيري و شادابي کودکان مي گردد. در نظر گرفتن برنامه هاي آموزش تغذيه در مدارس گام مهمي در جهت بهبود وضعيت تغذيه کودکان دارد. آموزش يکي از روش هاي افزايش ادراکات دانش آموزان است.
اين مطالعه به منظور تعيين ميزان تاثير آموزش از طريق مدل اعتقاد بهداشتي بر ادراکات دانش‌آموزان دخترسال چهارم دبستان هاي شهرستان نوشهر درباره صرف صبحانه و ميان وعده غذايي در سال تحصيلي 87- 1386 انجام گرفته است.
روش بررسي: در اين پژوهش تجربي که از نوع مورد و شاهد است، از دبستانهاي دخترانه شهرستان نوشهر بوسيله نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي با استفاده از فرمول حجم نمونه، 100 دانش آموز انتخاب و به دو گروه مورد و شاهد تقسيم بندي شدند. نمونه هاي مورد بررسي طي دو مرحله از طريق آزمون اوليه قبل از آموزش و آزمون ثانويه بعد از آموزش با پرسشنامه اي مشتمل بر سوالات اطلاعات دموگرافيک و سنجش ادراکات تغذيه اي بود، مورد ارزشيابي قرار گرفتند. آموزش از طريق مدل اعتقاد بهداشتي انجام شد. براي ارايه محتواي آموزش از روش سخنراني، پرسش و پاسخ با وسايل کمک آموزشي مثل پمفلت استفاده شد.
نتايج: نتايج نشان داد که قبل از آموزش در دو گروه تفاوت معني داري از نظر مشخصات فردي و عوامل تشکيل دهنده مدل اعتقاد بهداشتي مشاهده نشد (P>0.05). ولي بعد از مداخله آزمون تي مستقل در هر دو گروه تفاوت معني داري را نشان داد (P<0.05). آزمون هاي تي زوج و کاي دو پس از مداخله افزايش معني داري در ميانگين نمرات حساسيت درک شده (از 5.26 به5.74 )، شدت درک شده (از 15.10 به16.34 )، منافع درک شده (از 13.14 به14.12 ) و موانع درک شده (از 20.1 به 22.52) در گروه مداخله را نشان داد (P<0.001) ولي در گروه کنترل تغيير معني داري مشاهده نشد (P>0.05). در بين متغيرهاي دموگرافيک در مقايسه با اجزاي مدل اعتقاد بهداشتي، شغل پدر با ادراکات منافع رابطه اي معني دار داشت (P=0.05) و ادراکات کل نيز با شغل پدر رابطه معني داري نشان داد (P=0.05).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين بررسي و نظر به اهميت و نقش مهم دانش آموزان به عنوان بستر آتي کشور و کم هزينه بودن فعاليت هاي آموزش بهداشت نسبت به ساير فعاليت ها در اين زمينه لزوم تعميم اين گونه برنامه هاي آموزش و بسط آن ضروري به نظر مي رسد.