مقاله بررسي تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك در زمينه خود درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در افق دانش از صفحه 27 تا 35 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك در زمينه خود درماني
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملكرد
مقاله خود درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مصرف خود سرانه و بدون نسخه دارو مي تواند مشكلات متعددي را ايجاد كند و به ويژه اين امر در جامعه زنان به دليل واقع شدن در دوران حساسي هم چون بارداري و شيردهي از اهميت مضاعفي برخوردار مي باشد؛ چرا كه تولد نوزاد ناهنجار مي تواند مشكلات خانوادگي و اجتماعي زيادي را ايجاد كند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملكرد مادران باردار شهر اراك در زمينه خوددرماني صورت پذيرفته است.
روش تحقيق: مطالعه حاضر از نوع نيمه تجربي و آينده نگر مي باشد كه در آن 200 نفر از مادران باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر اراك در سال 1387 شركت داشته اند (نمونه ها به صورت تصادفي به دو گروه مورد و شاهد هر كدام 100 نفر تقسيم شدند). در پژوهش حاضر روش گردآوري اطلاعات پرسشنامه تنظيم شده شامل سوالات آگاهي، نگرش و چك ليست عملكرد مادران در خصوص مصرف خودسرانه داروها بوده است. قبل از انجام مداخله آموزشي پرسشنامه و چك ليست براي هر دو گروه مورد و شاهد تكميل و سپس مداخله آموزشي براي گروه مورد در طي يك ماه و در قالب 4 جلسه آموزشي 50 دقيقه اي انجام گرفت. سپس 3 ماه پس از مداخله آموزشي در هر دو گروه مورد و شاهد اطلاعات مجددا گردآوري و تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه در قبل از مداخله آموزشي ميزان آگاهي و نگرش مادران در زمينه خود درماني در حدمتوسط و عملكرد آنان در زمينه مصرف خود سرانه داروها كمتر از حدمتوسط بود و اين مقدار در گروه مورد و شاهد به ترتيب %18 و %22 بود. ولي پس از مداخله آموزشي بين دو گروه مورد و شاهد در همه متغيرهاي ذكر شده اختلاف معني داري ايجاد شد و عملكرد مادران نيز در زمينه خود درماني كاهش پيدا كرد (p<0.05).
نتيجه گيري: هرچه آگاهي و نگرش مادران باردار جهت مصرف خودسرانه داروها بالاتر باشد عملكرد در زمينه خود درماني نيز بهبود يافته است. يافته هاي اين بررسي لزوم آموزش را در جهت كاهش مصرف خود سرانه داروها در مادران باردار نشان مي دهد. لذا پيشنهاد مي گردد آموزش در جهت تغيير آگاهي، نگرش و عملكرد مادران باردار در جهت كاهش مصرف خود سرانه داروها در ساير مراكز نيز انجام گيرد.