مقاله بررسي تاثير آموزش بر وضعيت هوشياري و شناختي بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش اعصاب و روان بيمارستان هاي شهيد يحيي نژاد بابل و امام رضا (ع) آمل 1388 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير 1390 در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه 61 تا 66 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش بر وضعيت هوشياري و شناختي بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش اعصاب و روان بيمارستان هاي شهيد يحيي نژاد بابل و امام رضا (ع) آمل 1388
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله هوشياري
مقاله شناختي
مقاله الکتروشوک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي معظمه
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرپور فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شكوري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: نظري رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: الکترو شوک درماني يک روش موثر براي درمان بسياري از اختلالات رواني مي باشد. اين روش در مواردي که بيماران به درمان دارويي جواب نمي دهند يا نمي توانند عوارض دارويي را تحمل کنند و يا نياز به پاسخ درماني فوري و سريع دارند به کار مي رود. گيجي و اغتشاش شعور، خصوصا در 30 دقيقه اول، بعد از به هوش آمدن از عوارض شايع اين روش درماني مي باشد؛ لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير آموزش بر وضعيت هوشياري و شناختي بيماران تحت درمان با الکتروشوک انجام گرفت.
مواد و روش کار: اين مطالعه تجربي بر روي 60 نفر از بيماراني که براي اولين بار تحت درمان با الکتروشوک بودند (30 نفر گروه آزمايش 30 نفر شاهد) انجام شد که سطح هوشياري بيماران در دقايق 5، 30، 15، 60 و وضعيت شناختي آنان به ترتيب در دقايق ۱۵، ۳۰، ۶۰ بعد از الکتروشوک مقايسه شد. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه استاندارد وضعيت شناختي MMSE و معيار گلاسکو بود. داده ها توسط آزمون آماري اندازه هاي تکراري تجزيه تحليل شد.
يافته ها: آزمون آماري در وضعيت هوشياري و شناختي دو گروه اختلاف معني داري را نشان نداد. ولي ميانگين نمره وضعيت شناختي در دقيقه 60 در گروه آزمايش بيش از گروه شاهد بود.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج به دست آمده آموزش قبل از شوک بر وضعيت شناختي بيماران تاثير داشته است. به اين معني بيماراني که قبل از اجراي الکتروشوک درماني آموزش هاي لازم را در مورد علل و فايده استفاده از اين روش، شيوه اجرا و عوارض موقتي ناشي از درمان را ديده بودند از وضعيت شناختي بهتري برخوردار بودند، لذا لازم است جهت کاهش عوارض بعد از الکتروشوک درماني آموزش هاي لازم قبل از اجراي اين روش داده شود.