مقاله بررسي تاثير آموزش بهداشت فردي در پيش گيري از ابتلاي مجدد به انگل هاي روده اي در دانش آموزان شهر گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 14 تا 17 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش بهداشت فردي در پيش گيري از ابتلاي مجدد به انگل هاي روده اي در دانش آموزان شهر گرگان
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت فردي
مقاله پيش گيري
مقاله انگل هاي روده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کودکان به سبب پايين تر بودن سطح ايمني و تماس بيش تر با خاک و مواد آلوده بيش تر از بزرگسالان در معرض ابتلا به بيماري هاي انگلي قرار دارند. اين پژوهش با هدف تعيين اثر آموزش بهداشت فردي در پيشگيري از ابتلاي مجدد به انگل هاي روده اي در دانش آموزان شهر گرگان انجام شده است.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مداخله اي دو مدرسه دخترانه ابتدايي شهر گرگان به صورت خوشه اي انتخاب و از ميان آن ها 119 دانش آموز به صورت تصادفي انتخاب شدند و از آن ها در سه نوبت آزمايش مدفوع گرفته و در آزمايشگاه با روش هاي مستقيم، فلوتاسيون و فرمالين – اتر بررسي شدند. از 119 دانش آموز، 40 نفر آلوده به انگل بودند. افراد مبتلا به 2 گروه به صورت تصادفي تخصيص شدند. گروه مداخله علاوه بر دريافت درمان، آموزش هاي لازم جهت نحوه انتقال انگل ها و نيز روش هاي پيش گيري از آلودگي هاي انگلي نيز دريافت نموده و گروه شاهد فقط درمان را دريافت نمودند. پس از دو ماه از هر دو گروه مجددا نمونه مدفوع گرفته و آزمايش شدند. تجزيه و تحليل با استفاده از آزمون هاي کاي – دو و برآورد نسبت خطر صورت پذيرفت.
نتايج: از اين 40 نفر، %24.3 آلوده به انگل هاي بيماري زا و %9.2 آلوده به انگل هاي غير بيماري زا بودند. در %35 از افراد گروه مداخله و %75 از افراد گروه شاهد پس از آموزش، ابتلاي مجدد به آلودگي انگلي مشاهده شد. گروه مداخله با گروه شاهد از نظر ميزان ابتلا به کرم هاي انگلي اختلاف معناداري داشتند (P=0.02, RP=2.1, 0.95CI: 1.0-4.7).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که آموزش بهداشت فردي خطر ابتلاي مجدد به انگل هاي روده اي را کاهش مي دهد.