مقاله بررسي تاثير آموزش حفاظت فردي تنفسي از طريق مدل اعتقاد بهداشتي بر عملكرد ايمني كارگران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 21 تا 30 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش حفاظت فردي تنفسي از طريق مدل اعتقاد بهداشتي بر عملكرد ايمني كارگران
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني،‌ مدل اعتقاد به سلامت
مقاله وسايل حفاظت فردي تنفسي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هزاوه اي سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شادزي شهين
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبديان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بي شك يكي از با ارزش ترين و گرانبهاترين سرمايه هاي بخش صنعت و زيربناي توسعه پايدار اقتصادي و اجتماعي هر كشوري نيروي انساني مي باشد. بر اساس برآورد سازمان جهاد بهداشت تقريبا 45 درصد جمعيت دنيا در شمار نيروي كار جهاني قرار دارند و در ايران نيز تعداد كارگران بر اساس آمارگير سال 1375 چهارده ميليون نفر برآورد شده است. لذا حفظ سلامت اين قشر عظيم كه حدود يك سوم الي دو سوم عمر خود را در تماس با انواع مخاطرات و عوامل زيان آور شيميايي، فيزيكي، رواني، بيولوژيكي، و ديگر عوامل زيان بار در محيط كار سپري مي نمايند، در ارتقا سلامت و توسعه جامعه نقش بسيار مهمي دارد. تحقيقات نشان داده كه آموزشهاي سنتي در شرايط كنوني كارآيي چنداني ندارند و بدون شناخت عوامل موثر در تغيير رفتار، دستيابي به تغيير آسان نخواهد بود. بنابراين آموزش ايمني با استفاده از الگوهايي كه عوامل موثر در رفتار را شناسايي و تقويت مي نمايند ضروري مي باشد. لذا اين تحقيق با هدف بررسي تاثير آموزش ايمني بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در عملكرد كارگران در زمينه استفاده از وسايل حفاظت فردي تنفسي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه يك بررسي مداخله اي بوده كه 88 نفر از كارگران مجتمع توليدي ظريف مصور شهرستان بروجن در آن شركت داشتند. نمونه گيري به روش تصادفي ساده در 2 مرحله صورت گرفت. روش گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي مشتمل بر 53 سوال (در قسمت دموگرافيك و ابعاد مدل اعتقاد بهداشتي شامل حساسيت، شدت، منافع و موانع درك شده و نيز راهنماي عمل) و چك ليست عملكرد بود، كه قبل از مطالعه روايي و پايايي آن به دست آمد و بررسي در سه مرحله انجام شد در مرحله اول قبل از مداخله آموزش اطلاعات بوسيله تكميل پرسشنامه و چك ليست عملكرد بدست آمد. در مرحله دوم مداخله آموزشي براي گروه مورد بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در 5 جلسه آموزشي 55 دقيقه اي كه با استفاده از روشهاي آموزشي متنوع از جمله سخنراني، نمايش فيلم، بحث گروهي و پرسش و پاسخ، صورت گرفت. و در مرحله سوم يك ماه بعد از مداخله نيز اطلاعات، مجددا جمع آوري گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي، منافع و موانع درك شده كارگران قبل از مداخله آموزشي در حد متوسط  نمره عملكرد پايين تر از متوسط بود. اما بعد از مداخله آموزشي، نتايج اين بررسي نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي، حساسيت، شدت، منافع و موانع درك شده و عملكرد كارگران گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد به طور عمده و معني داري افزايش يافته است.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه هر چه آگاهي، حساسيت، شدت، منافع و موانع درك شده كارگران در زمينه عوامل زيان آور شيميايي محيط كار و بيماريهاي شغلي تنفسي و وسايل حفاظت فردي تنفسي بالاتر باشد، عملكرد آنها در استفاده از وسايل حفاظت فردي تنفسي بيشتر بوده است. در راستاي آموزش ايمني توجه به راهنماها براي عمل از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. لذا يافته هاي اين بررسي تاثير و كارآيي آموزش ايمني مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي را بر عوامل موثر بر رفتار كارگران در زمينه بهبود و عملكرد استفاده از وسايل حفاظت فردي تنفسي را مشخص و تاييد مي كند.