مقاله بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 231 تا 246 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج در شهر شيراز
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش پيش از ازدواج
مقاله انتظارات زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: فاتحي زاده مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج و ابعاد آن است. روش اين تحقيق نيمه تجربي بوده و از طرح پيش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماري کليه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شيراز بودند که قصد ازدواج داشته و در مرحله قبل از دوران عقد قرار داشتند.
براي انتخاب نمونه 207 نفر از دانشجويان داوطلب شرکت در دوره آموزشي به پرسشنامه انتظارات زناشويي پاسخ دادند. 92 نفر که در اين آزمون ها نمرات بالاتري داشتند انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل 46) نفر در گروه آزمايش و 46 نفر در گروه کنترل( قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از روش آماري تحليل کواريانس چند راهه استفاده شد. نتايج نشان دادند که آموزش پيش از ازدواج، انتظارات زناشويي (P<0.0001) دانشجويان در آستانه ازدواج را به طور معناداري بهبود بخشيده است. هم چنين آموزش پيش از ازدواج در دانشجويان در آستانه ازدواج، ابعاد انتظارات شامل: انتظار از همسر به عنوان دوست و حامي (P<0.0001) و انتظارات از يک رابطه ايده آل (P<0.0001) را به طور معناداري بهبود بخشيده است. هم چنين نتايج نشان دادند که تاثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات زناشويي و ابعاد آن در دختران و پسران متفاوت نمي باشند.