مقاله بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان اول ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير 1390 در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه 90 تا 96 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش پيش دبستاني بر آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان اول ابتدايي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله پيش دبستاني
مقاله سلامت کودکان
مقاله آگاهي بهداشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: سلامتي و تعليم و تربيت کودکان يکي از مسايل مهم اجتماعي که نقش اساسي در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي جامعه دارد مطرح است. اين مطالعه جهت تعيين نقش آموزش پيش دبستاني بر آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان اول ابتدايي منطقه 4 تهران انجام گرفت.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه اي مورد- شاهد است. نمونه ها شامل 152 دانش آموز اول ابتدايي که شرايط پژوهش را دارا بودند به صورت تصادفي طبقه بندي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسش نامه اي 4 بخشي با 54 سوال بود. براي تجزيه و تحليل از آمار توصيفي و استنباطي (آزمونتي مستقل، مجذورکاي و آناليز واريانس) استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين آگاهي بهداشتي پسران آموزش ديده و نديده در زمينه تغذيه (P=0.003) و بهداشت فردي (P=0.03)، همچنين بين آگاهي بهداشتي دختران آموزش ديده و نديده در زمينه تغذيه (P=0.005) ارتباط معني داري وجود دارد. سواد مادران (P<0.000)، سواد پدران (P=0.02) بر آگاهي هاي بهداشتي کودکان، متغير گروه بر آگاهي بهداشتي از تغذيه (P<0.000)، پيشگيري از حوادث (P=0.04) و بهداشت فردي (P=0.03) نيز معني دار بود. نتايج اختلاف معني دار ديگري را بين متغيرها نشان نداد.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج، آموزش کودکان تاثير بسزايي بر آگاهي هاي بهداشتي دارد. از آنجا که شکل گيري رفتار بهداشتي موضوعي چند وجهي بوده و عوامل متفاوتي علاوه بر حضور يا عدم حضور آموزش پيش دبستاني مي تواند بر آن تاثيرگذار باشد، بررسي همه جانبه اين عوامل مي تواند معيارهاي واضح تري جهت طراحي برنامه هاي آموزشي موثر کودکان فراهم سازد و پرستاران بهداشت جامعه در مدارس بهترين افراد جهت استفاده بهينه از منابع براي ارتقا سطح آگاهي و عملکرد بهداشتي کودکان هستند.