مقاله بررسي تاثير اجراي برنامه تبادل اطلاعات خطر (HCS) بر آگاهي و عملكرد مديريت ايمني مواد شيميايي خطرناك در پالايشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1387 در سلامت كار ايران از صفحه 20 تا 28 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اجراي برنامه تبادل اطلاعات خطر (HCS) بر آگاهي و عملكرد مديريت ايمني مواد شيميايي خطرناك در پالايشگاه تهران
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمني
مقاله مواد شيميايي خطرناك
مقاله برنامه تبادل اطلاعات خطر
مقاله رفتارناايمن
مقاله آگاهي،‌ عملكرد ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي يحيي
جناب آقای / سرکار خانم: فرشاد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ارقامي شيرازه
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رنگي نرمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برنامه تبادل اطلاعات خطر شامل فهرست برداري از مواد شيميايي خطرناك، برچسبگذاري ظروف حاوي مواد شيميايي، تهيه برگه هاي اطلاعات ايمني مواد شيميايي، تهيه طرح مدون و آموزش است. هدف از اجراي اين مطالعه بررسي تاثير اجراي اين برنامه بر بالابردن ميزان سطح آگاهي و عملكرد ايمني افراد مورد پژوهش تعيين گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه، قبل و بعد از اجراي برنامه HCS، با استفاده از ابزارهايي نظير پرسشنامه و فهرست بازبيني رفتار (بروش نمونه برداري ايمني) ميزان آگاهي و درصد رفتارهاي ناايمن تعيين گرديد.
يافته ها: طي اين مطالعه مشخص شد سطح آگاهي از ايمني مواد شيميايي قبل از مداخله %46 با انحراف معيار %14 است در حاليكه پس از مداخله اين ميزان به %88 با انحراف معيار %12 افزايش پيدا كرد و نتيجه آزمون آماري تي زوج اختلاف معني داري را نشان داد (p-value<0.0001). سطح آگاهي از برچسبهاي هشدار دهنده قبل از مداخله %29 با انحراف معيار %22 و پس از مداخله ميزان %80 با انحراف معيار %16 تعيين و نتيجه آزمون آماري تي زوج اختلاف معني داري را نشان داد (p-value<0.0001). سطح آگاهي از راههاي تبادل اطلاعات خطر قبل از مداخله %25 با انحراف معيار %11 و پس از مداخله به ميزان %79 با انحراف معيار %16 افزايش پيدا كرد، نتيجه آزمون آماري تي زوج معني داري بود (p-vaue<0.001).
نتيجه گيري: همانگونه كه از نتايج پيداست ميزان افزايش آگاهي از سه مقوله ايمني مواد شيميايي، راه هاي تبادل اطلاعات خطر و علايم استفاده شده در برچسبهاي ظروف حاوي مواد شيميايي معني دار ارزيابي شد كه نشان از تاثير اجراي اين برنامه بر افزايش سطح آگاهي است. بمنظور مقايسه درصد رفتار ناايمن قبل و بعد از اجراي مداخله، روش آماري تي زوج و روش كنترل چارت بكار رفت بطوريكه ميانگين و انحراف معيار درصد رفتار ناايمن قبل از اجراي برنامه HCS، مقادير %23.6 و %5.49 بود كه پس از اجراي اين برنامه به مقادير %18.1 و %6.18 كاهش يافت بطوريكه رفتار ناايمن نسبت به قبل از مداخله به ميزان %54.5 كاهش نشان داده و نتيجه آزمون آماري، اختلاف معني داري را نشان مي دهد (p-value<0.0001).
بنابراين نتايج گواهي بر افزايش عملكرد ايمني مواد شيميايي است.