مقاله بررسي تاثير اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 247 تا 262 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اشتغال زنان بر هرم قدرت در خانواده
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت
مقاله اشتغال
مقاله موقعيت اقتصادي – اجتماعي
مقاله خانواده
مقاله تصميم گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ملتفت حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شريفيان هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دو دهه گذشته موقعيت زنان از نظر تحصيل و پايگاه اجتماعي – اقتصادي فراتر رفته و به دستيابي آنان در کنترل منابع و قدرت تصميم گيري در خانواده انجاميده است. اين واقعيتي انکارناپذير است که اگر هر دو همسر در تصميم گيري ها مشارکت داشته باشند، نتايج بهتري حاصل خواهد شد تا اين که هر يک از همسران به تنهايي تصميم گيرنده باشند.
اين پژوهش به منظور بررسي تاثير اشتغال زنان بر قدرت تصميم گيري آن ها در خانواده انجام شده است.
اين تحقيق از نوع پيمايشي (توصيف و تحليل) مي باشد. جامعه پژوهش زنان متاهل دره شهر از استان ايلام و تعداد نمونه 300 نفر 200) زن خانه دار و 100 زن شاغل( هستند، که به صورت تصادفي انتخاب شده اند. از پرسشنامه و طيف ليکرت استفاده شده است. براي آزمون فرضيه ها روش تحليل واريانس و آزمون T مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصله به روشني حاکي از معنادار بودن رابطه ميان اشتغال زنان با قدرت تصميم گيري در خانواده است. هم چنين نتايج نشان مي دهند که اشتغال زنان سبب افزايش قدرت تصميم گيري آن ها در امور اقتصادي، نحوه تربيت فرزندان، تعيين مواليد، تعيين نحوه گذران اوقات فراغت و افزايش مشارکت سياسي – اجتماعي آنان مي شود. اما ميان اشتغال زنان و ديد و بازديدهاي خانوادگي رابطه معناداري يافت نشد. به علاوه نتايج اين تحقيق معناداري رابطه بين متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته را نشان داد.