مقاله بررسي تاثير بريس هاي پيشگيري کننده زانو بر عملکرد افراد ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه 137 تا 146 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بريس هاي پيشگيري کننده زانو بر عملکرد افراد ورزشکار
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زانوبند پروفيلاکتيک
مقاله عملکرد زانو
مقاله ايزوکينتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي نيوشا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي خورنه علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صدمات زانو از مشکلات اساسي در پزشکي ورزشي محسوب مي شود و استفاده از بريس هاي پروفيلاکتيک يا پيشگيري کننده زانو براي کاهش شيوع يا شدت اين صدمات است. بريس هاي پروفيلاکتيک در کنار قابليت حمايت از زانو در برابر صدمات در هنگام ورزش، نبايد عملکرد اندام را محدود نمايند. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير سه نوع زانوبند پروفيلاکتيک بر عملکرد افراد ورزشکار بود.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني روي 31 دانشجوي ورزشکار مرد سالم انجام شد تا تاثير زانوبندها بر عملکرد افراد با استفاده از آزمون هاي ايزوکينتيک و عملکردي در چهار حالت بدون بريس(کنترل)، استفاده از زانوبند نئوپرني ساده، زانوبند نئوپرني چهار فنره و بريس پيش ساخته آزمايش گردد. ترتيب اجراي چهار حالت آزمون به صورت تصادفي، انتخاب و آزمايش ها روي پاي غالب انجام شدند. پروتوکل ارزيابي در هر يک از چهار حالت متشکل بود از آزمون هاي عملکردي Cross-over Hop و پرش عمودي، که از سه بار آزمايش بيشترين ارتفاع و طول ثبت مي شد و بعد از آن آزمون هاي ايزوکينتيک باز و بسته کردن زانو در سه سرعت زاويه اي 60، 180 و 300 درجه بر ثانيه انجام مي شد، که پارامترهاي ايزوکينتيک شامل نسبت حداکثر گشتاور به وزن بدن و توان متوسط ثبت مي گرديد. براي بررسي تفاوت هاي ميان 4 حالت از آزمون آناليز واريانس با اندازه هاي تکراري استفاده شد.
يافته ها: آزمون آناليز واريانس با اندازه هاي تکراري براي مقايسه بين سه حالت آزمايشي با يکديگر و با وضعيت کنترل، هيچ تفاوت معناداري را براي مقادير حداکثر گشتاور به وزن بدن، توان متوسط، پرش عمودي وCross-over Hop  نشان نداد (p>0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که زانوبندهاي پروفيلاکتيک مورد بررسي در مطالعه حاضر تاثير منفي بر عملکرد افراد نگذاشتند. از آنجا که عملکرد زانو با استفاده از زانوبند نئوپرني ساده محدود نشد و با توجه به تاثيرات مثبت استفاده از زانوبندهاي نئوپرني بر حس عمقي، استفاده از آن ها به عنوان ساختار اصلي اين دسته از زانوبند ها مفيد به نظر مي رسد.