مقاله بررسي تاثير تاريخ کاشت و ميزان بذر مصرفي بر عملکردهاي کمي و کيفي بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) اصلاح شده رقم پرسو (Presov) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه 296 تا 308 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ کاشت و ميزان بذر مصرفي بر عملکردهاي کمي و کيفي بابونه آلماني (.Matricaria recutita L) اصلاح شده رقم پرسو (Presov)
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه آلماني (.Matricaria recutita L)
مقاله تاريخ کاشت
مقاله ميزان بذر مصرفي
مقاله اسانس
مقاله کامازولن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده خياط محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تاريخ کاشت و ميزان بذر مصرفي بر عملکرد، درصد اسانس و درصد کامازولن بابونه آلماني (Matricaria recutita L.) اصلاح شده رقم پرسو (Presov)، بذر اين رقم از کشور اسلواکي خريداري شد و آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده و در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلي شامل سه تاريخ کاشت (15 آبان، 15 اسفند و 15 فروردين ماه) و فاکتور فرعي شامل سه ميزان بذر مصرفي (0.2، 0.4 و 0.8 گرم در متر مربع که معادل 2، 4 و 8 کيلوگرم در هکتار مي باشد) بود. صفات مورد بررسي شامل ارتفاع بوته، تعداد بوته در کرت، قطر گل، عملکرد گل تازه و خشک، درصد اسانس، عملکرد اسانس و درصد کامازولن بود. نتايج نشان دهنده اثر معني دار تاريخ کاشت بر تمام صفات مورد اندازه گيري بود، ولي ميزان بذر مصرفي تنها بر تعداد بوته در کرت و عملکرد اسانس اثر معني داري داشت. اثر متقابل اين دو فاکتور بر تمامي صفات مورد اندازه گيري معني دار بود. نتايج نشان داد که تاريخ کاشت 15 آبان داراي بيشترين ارتفاع بوته (47.4 سانتي متر)، تعداد بوته در کرت (135.4 بوته)، عملکرد گل تازه (749.1 گرم در متر مربع) و عملکرد گل خشک (175.1 گرم در متر مربع) بود، ولي بيشترين ميزان اسانس و کامازولن (به ترتيب 0.59 و 5.62 درصد وزني بر اساس وزن خشک) و عملکرد اسانس (0.79 گرم در متر مربع) به تاريخ کاشت 15 اسفند ماه تعلق داشت و تاريخ کاشت 15 فروردين داراي بيشترين قطر گل (17.9 ميلي متر) بود. در بررسي اثر متقابل تاريخ کاشت و ميزان بذر مصرفي، بيشترين ارتفاع بوته (49.7 سانتي متر)، عملکرد گل تازه و خشک (به ترتيب 810 و 198.2 گرم در متر مربع) به تيمار کاشت 15 آبان ماه و استفاده از 0.8 گرم بذر در متر مربع تعلق داشت، ولي بيشترين ميزان اسانس و کامازولن (به ترتيب 0.63 و 5.9 درصد وزني بر اساس وزن خشک) و بيشترين عملکرد اسانس (0.97 گرم در متر مربع) مربوط به تاريخ کاشت 15 اسفندماه و 0.4 گرم بذر در متر مربع بود. با توجه به نتايج حاصل به نظر مي رسد 15 اسفندماه بهترين تاريخ کاشت و 0.4 گرم بذر در متر مربع بهترين ميزان بذر مصرفي جهت کاشت بابونه آلماني اصلاح شده رقم پرسو در محل مورد تحقيق مي باشد.