مقاله بررسي تاثير تبليغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بين المللي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در جغرافيا و توسعه از صفحه 139 تا 156 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تبليغات بر جذب گردشگران نمونه: گردشگران بين المللي شهر اصفهان
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگري
مقاله تبليغات گردشگري
مقاله ابزار تبليغات گردشگري
مقاله گردشگران بين المللي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي عبدالحميد
جناب آقای / سرکار خانم: قادري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قائدرحمتي صفر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير جهانگردي به عنوان گسترده ترين صنعت خدماتي مطرح بوده است و همه كشورها در رقابتي تنگاتنگ براي بهره گيري از مزاياي اين صنعت بوده اند. نگاهي به تاريخ شهر اصفهان و آثار باقي مانده از دوران گذشته همچنين مناظر طبيعي زيباي اطراف اين شهر همه نشان از استعداد بالقوه اين شهر در جذب جهانگردان بين المللي است.
تبليغات به عنوان مهمترين ابزار موفقيت سازمان هاست و اين موضوع ايجاب مي كند كه اين ابزار به عنوان شاخه هاي علمي، اجتماعي، فرهنگي و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گيرد. امروزه در صنعت گردشگري بايد از تبليغات به عنوان مهمترين ابزار به صورت حرفه اي استفاده كرد، زيرا موفقيت تبليغ در ارايه ارزش هاي فرهنگي و گردشگري هر كشور مبتني بر درك صحيح و حرفه اي از تبليغات و ارزش هاي آن است. يكي از اركان مهم تبليغات رسانه هاي تبليغاتي است كه در ميزان تاثير تبليغات بر مخاطب از اهميت ويژه اي برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزايش تاثير پيام مي شود. براي موفقيت در تبليغات گردشگري بين الملل به علت پراكندگي مخاطبان در سرتاسر جهان رسانه هاي تبليغات از اهميت خاصي برخوردار است و انتخاب صحيح آنها در موفقيت تبليغات جهانگردي نقش مهمي دارد.
اهداف اين پژوهش شامل بررسي تاثير رسانه هاي تبليغاتي استفاده شده در صنعت گردشگري شهر اصفهان و شناسايي رسانه هاي مناسب جهت استفاده در صنعت گردشگري است. روش تجزيه و تحليل داده ها كمي و كيفي است و از آزمون فرض يك دنباله، آزمون فريدمن وآزمون اسپيرمن استفاده شده است.
نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه ابزار تبليغاتي استفاده شده در حوزه شهر اصفهان براي جذب گردشگران بين المللي تاثيرگذار نبوده است و مي توان از پنج ابزار كتاب راهنما، تبليغات اينترنتي، تلويزيون، بروشور و روزنامه استفاده كرد. ميزان تاثير اين ابزار براي مناطق، جنسيت ها، سنين و تحصيلات مختلف، متفاوت بوده است. زبان و مكان تبليغات را با توجه به درصد جهانگردان ورودي از مناطق مختلف مي توان تعيين كرد.