مقاله بررسي تاثير تشکيل کميته پرستاري درد بر توانمندي پرستاران در فرايند سنجش درد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش پرستاري از صفحه 49 تا 58 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تشکيل کميته پرستاري درد بر توانمندي پرستاران در فرايند سنجش درد
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستار
مقاله کميته پرستاري درد
مقاله توانمندسازي
مقاله فرايند سنجش درد
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورواني فراهاني پوران
جناب آقای / سرکار خانم: الحاني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کنترل درد در بيماران بستري به ويژه کودکان اغلب ناکافي است. موانعي در زمينه سنجش درد کودکان بستري وجود دارد از جمله فقدان ابزار مناسب سنجش درد، کمبود قوانين و خط مشي هاي ويژه و دانش و مهارت ناکافي پرستاران، اين پژوهش به منظور تعيين تاثير تشکيل کميته پرستاري درد بر توانمندي پرستاران در فرايند سنجش درد کودکان انجام شد.
روش: يک پژوهش نيمه تجربي با انتخاب 64 پرستار شاغل در بخش هاي اورژانس، ارتوپدي و جراحي دو بيمارستان وليعصر (عج) گروه شاهد و امام خميني (ره) گروه آزمون با نمونه گيري تصادفي خوشه اي در سال 1386 انجام شد. ابزارهاي پژوهش: پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و ابزار توانمندي پرستاران در زمينه فرايند سنجش درد کودکان شامل (شناخت از سنجش درد، خود گزارش دهي از کميت و کيفيت سنجش درد، ميزان سنجش درد و چک ليست مهارت هاي ثبت سنجش درد) پس از انجام پيش آزمون کميته پرستاري درد و کارگاه هاي آموزشي به منظور توانمندسازي پرستاران تشکيل و پس از انجام پس آزمون، داده ها با نرم افزار SPSS v.12 آناليز شدند.
يافته ها: نشان داد ميانگين ميزان شناخت پرستاران در مورد سنجش درد از 7.7 به 12.9 (آزمون) و از 8.4 به 8.6 (کنترل)، خودگزارش دهي از کميت و کيفيت سنجش از 1.9 به 2.8 (آزمون)و از 2.1 به 2.2 (کنترل)، ميزان سنجش درد از 0.11 به 1.08 (آزمون) و از 0.1 به همان 0.1 (کنترل) و ثبت سنجش درد از 0.03 به 0.72 (آزمون) و در گروه کنترل تغييري صورت نپذيرفت (0.03). توانمندي پرستاران بعد از تشکيل کميته درد در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل در حد معناداري افزايش يافت (p=0.01).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش تشکيل کميته پرستاري درد توانمندي پرستاران در زمينه سنجش درد را افزايش داد. لذا با توجه اثربخشي و کم هزينه بودن و عدم نياز به تزريق پرسنل و بودجه خاص، پيشنهاد مي شود کميته پرستاري درد در ساير بيمارستان ها در سطح وسيع تر به منظور بهبود تشکيل و اثر آن بر توانمندي پرستاران و سنجش درد کودکان تشکيل شود.