مقاله بررسي تاثير تنش خشکي و سوپر جاذب بر محتوي نسبي آب و شاخص کلروفيل برگ و رابطه آن ها با عملکرد دانه در ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه 19 تا 31 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تنش خشکي و سوپر جاذب بر محتوي نسبي آب و شاخص کلروفيل برگ و رابطه آن ها با عملکرد دانه در ذرت
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله ذرت
مقاله سوپرجاذب
مقاله شاخص کلروفيل
مقاله محتوي نسبي آب برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي رستم پور منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ثقه الاسلامي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش خشکي يکي از مهم ترين مشکلات توليد گياهان زراعي در مناطق خشک و نيمه خشک جهان مي باشد. کاربرد برخي مواد، نظير پليمرهاي سوپرجاذب در خاک، باعث افزايش ماندگاري آب در خاک و در نتيجه کاهش مصرف آب و آبشويي کودها مي گردد. به منظور بررسي تاثير سوپرجاذب در شرايط تنش خشکي بر روي عملکرد، اجزا عملکرد و بعضي ويژگي هاي فيزيولوژيکي ذرت (.Zea mays L)، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند در سال 1387 انجام گرديد. تيمار آبياري با سه سطح (40، 70 و 100 درصد نياز آبي گياه) به عنوان کرت اصلي و مقادير سوپرجاذب با چهار سطح (0، 35، 75 و 105 کيلوگرم در هکتار) به عنوان کرت فرعي در نظر گرفته شد. نتايج به دست آمده نشان داد بين متوسط محتوي نسبي آب برگ و متوسط شاخص کلروفيل برگ و همچنين بين متوسط شاخص کلروفيل و متوسط دوام سطح برگ به ترتيب همبستگي مثبت و معني دار(r=0.705) و(r=0.883)  وجود داشت. از طرف ديگر بين متوسط دوام سطح برگ و عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني دار (r=0.851) ديده شد. به نظر مي رسد تنش خشکي از طريق کاهش محتوي نسبي آب برگ، شاخص کلروفيل و دوام سطح برگ باعث کاهش عملکرد دانه شده و سوپرجاذب با تاثير معني دار و مثبت بر شاخص کلروفيل به استثنا 1678 درجه روز رشد باعث افزايش دوام سطح برگ و در نتيجه عملکرد دانه بالاتر شده باشد.