مقاله بررسي تاثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1345-1386 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه 43 تا 63 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي در ايران طي سالهاي 1345-1386
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله اقتصاد
مقاله رشد اقتصادي
مقاله بازار مالي
مقاله پس انداز بخش خصوصي
مقاله پس انداز مالي
مقاله مدل اقتصاد سنجي ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري پور سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت توسعه بازارهاي مالي در رشد اقتصادي همواره از مباحث کليدي در اقتصاد توسعه است. هدف اين مقاله بررسي تاثير توسعه بازار مالي بر رشد اقتصادي ايران در کوتاه مدت و بلند مدت طي دوره زماني (1345-1386) است. بدين منظور، از دو شاخص مختلف توسعه بازار مالي (نسبت پس انداز مالي به توليد ناخالص داخلي و نسبت اعتبارات داخلي به توليد ناخالص داخلي)، در دو الگوي مجزا و در قالب مدل اقتصادسنجي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) استفاده شده است. وجه تمايز اين مطالعه با ساير مطالعات در اين است که از يک سو جهت تاييد نتايج به دست آمده از دو شاخص مختلف استفاده شده است و از سوي ديگر به دليل غالب بودن ماهيت پولي شاخص حجم نقدينگي، از به کارگيري اين شاخص صرف نظر شده است.
نتايج حاصل از برآورد معادلات نشان مي دهد که در هر دو الگو، شاخصهاي مالي در کوتاه مدت بر رشد اقتصادي تاثير منفي دارند اما در بلند مدت با کمي اغماض اين رابطه ميان شاخصهاي توسعه مالي و رشد اقتصادي وجود دارد که حاکي از نبود نظارت دقيق در سيستم بانکي بر تسهيلات اعطايي است.