مقاله بررسي تاثير جلوه هاي ويژه فيلم هاي آموزشي بر ميزان يادگيري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله دانش و تندرستي از صفحه 24 تا 29 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جلوه هاي ويژه فيلم هاي آموزشي بر ميزان يادگيري
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جلوه هاي ويژه
مقاله فيلم هاي آموزشي
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندان دل بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از نظر پياژه کودکان و هم نوجوانان به فيلم هايي که با تصوير زندگي عادي و روزمره شان تفاوت داشته باشند و برايشان بديع و غريب جلوه کند، توجه بيش تري نشان مي دهند. هدف اين پژوهش بررسي تاثير جلوه هاي ويژه فيلم هاي آموزشي بر ميزان يادگيري مي باشد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش از ميان 1777 دانش آموز پايه چهارم مدارس دولتي شاهرود به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي 8 کلاس (250 دانش آموز) و از فصول کتاب علوم، 4 فصل انتخاب شده و 8 فيلم در رابطه با محتواي فصول به صورت با جلوه هاي ويژه و بدون جلوه هاي ويژه توليد و پس از نمايش فيلم ها، آزموني حاوي 20 سوال بر مبناي محتواي فيلم هاي آموزشي گرفته شد (براي هر فصل 5 سال). پس از آزمون، ميانگين نمرات با استفاده از آزمون t مستقل در دختران و پسران تجزيه و تحليل شد.
نتايج: نتايج نشان داد که ميانگين نمرات دانش آموزان پسري که فيلم با جلوه هاي ويژه ديده اند برابر با 3.64 و در دانش آموزاني که فيلم بدون جلوه ويژه ديده اند برابر 3.65 مي اشد که اختلاف آن ها معنادار نمي باشد اما ميانگين نمرات دانش آموزان دختري که فيلم داراي جلوه هاي ويژه ديده اند برابر با 3.52 و دانش آموزان دختري که فيلم بدون جلوه هاي ويژه ديده اند برابر با 3.29 مي باشد، که اين اختلاف معنادار است.
نتيجه گيري: خلق فضاهاي جذاب در فيلم به کمک تکنيک جلوه هاي ويژه امکان مي يابد، که ساده ترين آن افکت هاي تصويري مانند ديزالو، فيد و سوپر ايمپوز مي باشد. تکنيک هايي که در کامپيوترهاي شخصي هم به سهولت قابل دسترسي است. امروزه کامپيوتر براي هميشه جامعه و فرآيندهاي يادگيري را دچار دگرگوني کرده است. در اين پژوهش در يادگيري از فيلم هاي داراي جلوه هاي ويژه، جنسيت تاثير داشت که اين مطلب مي تواند دلالت بر سطوح برانگيختگي بالاتر در پسران به دليل مواجهه بيش تر با انواع بازي هاي کامپيوتري و فيلم هاي پرتحرک در مقايسه با دختران باشد.