مقاله بررسي تاثير خانواده بر شکل گيري هويت جنسيتي دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور جهرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه 83 تا 102 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير خانواده بر شکل گيري هويت جنسيتي دختران دانشجوي دانشگاه پيام نور جهرم
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت جنسيتي
مقاله تبعيض جنسيتي
مقاله تقسيم کار جنسيتي
مقاله هرم قدرت در خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي فر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حمايت خواه جهرمي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر پيمايشي پيرامون تاثيرات خانواده بر شکل گيري هويت جنسيتي دختران مي باشد که داده هاي مورد نياز از نمونه 384 نفري جمعيت آماري دانشجويان دختر دانشگاه پيام نور جهرم از طريق نمونه گيري تصادفي ساده جمع آوري گرديده است.
يافته هاي اين بررسي نشان از همبستگي ميان متغيرهاي تبعيض جنسيتي، تقسيم کار در خانواده، هرم قدرت در خانواده و پايگاه اجتماعي اقتصادي با متغير هويت جنسيتي (سنتي / مدرن) دارد. بدين ترتيب که هر چه تبعيض جنسيتي شديد تر، تقسيم کار جنسيتي در خانواده سنتي تر، هرم قدرت در خانواده سنتي تر و پايگاه اجتماعي اقتصادي پايين تر باشد هويت دختران نيز به صورت سنتي تر شکل گرفته است. ضريب تعيين در اين پژوهش 78/0 بوده است. بدين معنا که متغيرهاي مستقل 78 درصد از واريانس متغير هويت جنسيتي (متغير وابسته) را تبيين کرده اند.