مقاله بررسي تاثير دارچين بر ديسمنوره اوليه و علايم همراه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه 204 تا 209 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير دارچين بر ديسمنوره اوليه و علايم همراه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارچين
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله گياهان دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان امجدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب فراز
جناب آقای / سرکار خانم: شهباززادگان سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره اوليه در بيش از %90 زنان بالغ در سيكل هاي همراه با تخمك گذاري ديده مي شود و علت شايع غيبت از مدرسه و محل كار است. امروزه داروهاي شيميايي متعددي جهت درمان ديسمنوره اوليه بكار برده مي شوند اما هر يك عوارض خاص خود را دارد. گياهان دارويي در طب سنتي جايگاه ويژه اي دارند. دارچين در طب سنتي بعنوان نيرو دهنده، مسکن، ضداسپاسم، ضدالتهاب و کاهش دهنده درد قاعدگي استفاده مي شود. با توجه به اين تاثيرات اين مطالعه با هدف تعيين تاثير دارچين بر شدت ديسمنوره اوليه و علايم سيستميك همراه با آن انجام شد.
روش کار: اين پژوهش يك مطالعه از نوع كارآزمايي باليني سه سوكور بود که تعداد 47 نفر بطور تصادفي (26 نفر گروه آزمايش و دريافت كننده كپسول دارچين، 21 نفر گروه شاهد و دريافت كننده كپسول دارونما) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود. جهت ارزيابي شدت درد و علايم سيستميك همراه با ديسمنوره از سيستم معيار چندبعدي گفتاري استفاده شد. نمونه ها در طي دو سيكل متوالي پيگيري شدند. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 16 با آزمون فريدمن، من ويتني و آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري مكرر استفاده شد.
يافته ها: ميانگين سن افراد 20.96±1.92 سال (آزمايش 69/20 و شاهد 29/21) بود. بر طبق يافته هاي اين پژوهش شدت درد در گروه آزمايش از 2.15 قبل از درمان به 1.04 در سيکل دوم و در گروه شاهد از 14/2 قبل از درمان به 67/1 در سيکل دوم رسيد. بين دو گروه آزمايش و شاهد از نظر شدت درد اختلاف آماري معني داري مشاهده شد (p<0.001). همچنين مجموع نمرات شدت کل علايم سيستميک همراه با ديسمنوره نسبت به قبل از درمان کاهش پيدا کرد. اما اين کاهش از لحاظ آماري بين دو گروه آزمايش و شاهد معني دار نبود.
نتيجه گيري: دارچين مي تواند باعث بهبود شدت درد ديسمنوره اوليه شود. در رابطه با تاثير دارچين بر علايم سيستميک همراه با ديسمنوره اوليه بنظر مي رسد انجام مطالعات وسيع تر، با تعداد نمونه هاي بيشتر براي حصول اطمينان و اظهارنظر قطعي ضروري است.