مقاله بررسي تاثير رشته تحصيلي بر ميزان دين داري دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 75 تا 96 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير رشته تحصيلي بر ميزان دين داري دانشجويان مختلف دانشگاه با تاکيد بر رشته جامعه شناسي
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دنياگرايي
مقاله دينداري
مقاله جوانان
مقاله دانشگاه
مقاله رشته تحصيلي
مقاله رشته جامعه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهد سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاكنون توسط انديشمندان عالم به دو نوع واقعيت اشاره شده است: واقعيت غيب و واقعيت مشهود. انديشمندان اديان ابراهيمي در مورد واقعيت غيب و رابطه آن با واقعيت مشهود با استناد به وحي الهي سخن مي گويند. اين سخنان در دوران قبل از رنسانس در اروپا آنچنان با خرافات مخلوط شده بود كه انديشمندان آن ديار را بر آن داشت تا صرفا به تجربيات خود اتكا كنند و فقط به واقعيت مشهود بپردازند. از اين رو مكتب دنياگرايي به عنوان يك ارزش به وجود آمد و علوم صرفا تجربي ملاك عقلانيت و مرجعي براي زندگي آنان گرديد. علوم جديد با عمدتا‌ نگرش اثباتي از ابزارها و وسايل عمده در صنعتي شدن و تجدد گرديد. در اين ميان از نظر کارکرد رشته جامعه شناسي نقش برجسته تري در جايگزيني اديان الهي به خود گرفت. بدنبال رونق تجدد اين علوم همراه با دست آوردهاي خود در تمام جهان گسترش يافتند. در جامعه ما نيز نظام آموزشي، خصوصا در مقاطع عالي به همان شکل رواج يافت. پژوهش حاضر بر آن است تا تاثير تحصيل در دانشگاه را بر ميزان دينداري دانشجويان بسنجد، و به مقايسه تاثير تحصيل در رشته جامعه شناسي و ديگر رشته ها بر ميزان دينداري بپردازد. اين تحقيق همچنين به دنبال سنجش و كنترل متغيرهاي زمينه اي بر ميزان دين داري دانشجويان نيز مي باشد. تحقيق به صورت بررسي از نوع روند پژوهي و با استفاده از روش مقايسه اي پيش رفته با وسيله پرسشنامه اطلاعات خود را از نمونه اي از دانشجويان دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي شيراز در رشته هاي مختلف به دست آورده است. نتايج که با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد تحليل قرار گرفته است نشان مي دهد که رشته هاي پزشکي، کشاورزي و جامعه شناسي بيشترين تاثير را بر دين داري دانشجويان به صورت منفي داشته اند و دانشجويان علوم انساني کمترين اثر را پذيرا شده اند. هر چند به طور کلي علوم سکولار تاثير خود را بر دانشجويان مي گذارند. يافته هاي ما حکايت از اين دارند که تنها رشته اي که دانشجويانش با دينداري کمتر از ديگر رشته ها وارد دانشگاه مي شوند اما ديندارتر از آنچه بوده اند از دانشگاه خارج مي شوند رشته هنر و معماري است.