مقاله بررسي تاثير شيوه فرزندپروري ادراک شده و جنس بر خود ناتوان سازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 125 تا 137 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير شيوه فرزندپروري ادراک شده و جنس بر خود ناتوان سازي
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود ناتوان سازي
مقاله سبک فرزندپروري ادراک شده
مقاله خود ناتوان سازي رفتاري
مقاله خود ناتوان سازي ادعايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهي محمدكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خود ناتوان سازي عبارت از انجام يا عدم انجام کاري به منظور عذرتراشي براي شکست هاي احتمالي است. اين سازه به دو شکل رفتاري و ادعايي ديده مي شود. اين رفتار مي تواند تحت تاثير سبک هاي فرزندپروري قرار گيرد. هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير سبک فرزندپروري ادراک شده بر خود ناتوان سازي است. روش پژوهش، پس رويدادي و جامعه آن شامل دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي است که از بين آنان با روش نمونه گيري هدفمند و بر اساس وجود حداقل 30 نفر در هر يک از سبک هاي فرزندپروري نمونه گيري انجام شد.
نمونه پژوهش 184 نفر شامل 95 دختر و 91 پسر است. ابزار جمع آوري اطلاعات مقياس خود ناتوان سازي و پرسشنامه سبک هاي فرزندپروري ادراک شده بود. داده هاي جمع آوري شده با آزمون آماري مانوا تحليل گرديد. نتايج نشان داد که خود ناتوان سازي رفتاري و کلي در سبک فرزندپروري استبدادي به طور معناداري بيشتر از ساير سبک هاي فرزندپروري است. سبک فرزندپروري و جنس نيز داراي رابطه تعاملي هستند. خود ناتوان سازي ادعايي در سبک فرزندپروري مقتدرانه در دختران بيشتر از پسران است و در سبک فرزندپروري استبدادي خود ناتوان سازي ادعايي در پسران بيشتر از دختران است. نتايج نشان دهنده اهميت تاثير محبت و کنترل در روابط والد – فرزند بر خود ناتوان سازي است.