مقاله بررسي تاثير فلوكستين بر گرگرفتگي در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير 1388 در دانشور از صفحه 23 تا 28 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فلوكستين بر گرگرفتگي در زنان يائسه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوكستين
مقاله گرگرفتگي
مقاله يائسگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي زاده وحيده
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس گيلاني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: گرگرفتگي يكي از مشكلات شايع در دوران كليماكتريك (حول و حوش يائسگي) و يائسگي است. موثرترين درمان آن هورموني است اما نياز جدي براي درمان جايگزين احساس مي شود. هورمون درماني با افزايش خطر سرطان پستان و بيماري قلبي همراه است.
مواد و روش ها: كارآزمايي باليني فوق به صورت تصادفي، دو مرحله اي (4 هفته براي هر مرحله) و با روش متقاطع انجام شده و تاثير فلوكستين (20 ميلي گرم) بر گرگرفتگي در زنان سنين يائسگي كه حداقل 14 حمله گرگرفتگي در طي يك هفته داشتند مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله اول درمان گروه اول به مدت چهار هفته فلوكستين دريافت كردند، در مقابل گروه دوم پلاسبو گرفتند. عمل متقاطع (كراس آور) بين دو گروه در مرحله دوم درمان انجام شد. بيماران به مدت يك هفته بين دو مرحله درمان هيچ دارويي نگرفتند. در تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري تي، تي زوج، ويلكاكسون، من ويتني، كاي دو و فيشر استفاده شد.
نتايج: 80 زن كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند پروتكل درماني را شروع كردند. در پايان درمان در گروه فلوكستين دفعات گرگرفتگي 55 درصد كاهش يافت و در مقابل 28 درصد كاهش در گروه پلاسبو مشاهده شد.
تجزيه و تحليل حاصل از كراس آور نيز ثابت كرد كه به طور معناداري شدت گرگرفتگي در گروه فلوكستين كاهش يافته است (00/ .(p=0
نتيجه گيري: فلوكستين و پلاسبو هر دو در بهبود گرگرفتگي موثرند اما فلوكستين به طور معناداري موثرتر است. بنابراين فلوكستين يك آلترناتيو حقيقي براي درمان گرگرفتگي در زناني است كه تمايلي براي دريافت هورمون به دليل ترس يا هر علت ديگري ندارند.