مقاله بررسي تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر بهبود رشد و افزايش مقاومت گياه جو .Hordeum vulgare L به تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مرتع از صفحه 508 تا 518 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير قارچ اندوفيت Piriformospora indica بر بهبود رشد و افزايش مقاومت گياه جو .Hordeum vulgare L به تنش شوري
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Piriformospora indica
مقاله تنش شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: صالح راستين ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سالكده سيدقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنش هاي محيطي از جمله شوري، مهمترين عوامل محدود کننده رشد و عملکرد گياهان زراعي در سراسر جهان هستند. اندوفيت هاي ميکروبي که از مهمترين ميکروارگانيسمهاي خاک محسوب مي شوند، با ايجاد تغييرات ژنتيکي، فيزيولوژيکي و اکولوژيکي در گياهان ميزبان خود، عملکرد آنها را در واحد سطح افزايش مي دهند و امکان توسعه کشت آنها را در خاک هاي شور، خشک يا اقليم هايي با تنش هاي غيرزيستي و زيستي فراهم مي آورند. قارچ اندوفيت Piriformospora indica داراي خاصيت شديد برانگيختگي رشد گياه و افزايش مقاومت آن به تنش هاي محيطي، از جمله شوري، خشکي و بيماري هاي گياهي مي باشد. اين پژوهش به بررسي توان قارچ اندوفيت Piriformospora indica در بهبود رشد و افزايش مقاومت گياه جو (Hordeum vulgare L.) به تنش شوري مي پردازد. بدين منظور، آزمايش گلخانه اي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو تيمار شامل 2 سطح قارچ (تلقيح و عدم تلقيح) و 4 سطح شوري 300 mM NaCl)، 100، 200 و 0) انجام گرفت. نتايج حاصله نشان مي دهد که قارچ P. indica سبب افزايش ماده زنده قسمت هاي هوايي و ريشه گياهان تلقيح شده نسبت به گياهان شاهد مي شود. علاوه بر فعاليت تحريک کنندگي رشد گياه توسط قارچ P. indica، نتايج حاصل از اين پژوهش بر نقش موثر اين قارچ در بهبود رشد و عملکرد گياه جو تحت شرايط تنش شوري دلالت دارد. بهره گيري از اين قارچ به عنوان عامل محرک رشد گياه در توليد کود بيولوژيک و امکان کاربرد گسترده آن براي انواع گياهان زراعي، نقش مهمي در نيل به کشاورزي پايدار ايفا مي نمايد.