مقاله بررسي تاثير ماساژدرماني بر بيماران مبتلا به سكته مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه 256 تا 261 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ماساژدرماني بر بيماران مبتلا به سكته مغزي
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله ماساژدرماني
مقاله طب مكمل
مقاله سكته مغزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در كنار اقدامات درماني حمايتي معمولي جهت كاهش مشكلات بيماران مبتلا به سكته هاي مغزي (CVA)، اقدامات درماني مكملي چون ماساژ درماني نيز كاربرد دارد كه جزء يكي از مهم ترين اقدامات پرستاري محسوب مي شود .هدف از اين پژوهش، بررسي  تاثير ماساژدرماني بر ميزان فشار خون و سطح اضطراب در بيماران مبتلا به CVA بود.
 روش بررسي: اين مطالعه تجربي با طرح دو گروهي، دو مرحله اي،  موازي و آينده نگر روي 50 بيمار  مبتلا به CVA انجام شد. نمونه گيري به روش آسان صورت گرفت و بيماران به طور تصادفي در گروه ها تقسيم  شدند . شرايط ورود به مطالعه تشخيص قطعي CVA، داشتن قدرت تكلم و هوشياري كامل، حداقل يك هفته بستري در بيمارستان و تمايل بيمار به شركت در پژوهش بود. در گروه مورد، به همراه بيمار نحوه صحيح انجام تكنيك ماساژ آموزش داده شد و پس از اطمينان از صحت انجام ماساژ، روزي 7 بار به مدت يک هفته تحت نظارت پژوهشگر، تكنيك انجام شد.
قبل و بعد از هر بار ماساژ، فشار خون بيمار اندازه گيري شد. در گروه شاهد، به جز مراقبت هاي معمولي روزانه اقدام خاصي صورت نگرفت. ميزان فشار خون و پرسش نامه استاندارد اضطراب كتل در آغاز و پايان مداخله توسط هر دو گروه تكميل شد و مقادير به دست آمده در دو گروه مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين فشار خون بيماران گروه ماساژ بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه كاهش معني داري داشت (p>0.05) نمره اضطراب بيماران گروه ماساژ نيز بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه كاهش داشت كه اختلاف آماري معني  داري مشاهده نشد(NS) .
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر نشان دهنده تاثير مثبت ماساژ در كاهش فشار خون و سطح اضطراب بيماران است. بنابراين مي توان اين روش را به عنوان روشي مكمل در كنار درمان معمول سكته مغزي، جهت افزايش بهبودي بيماران و احساس رفاه آنها توصيه نمود.