مقاله بررسي تاثير مبوديپين بر متغيرهاي هموديناميكي و تغييرات بافت شناسي قلب ايزوله ناشي از آسيب ايسكمي – پرفيوژن مجدد در موش صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه 247 تا 256 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مبوديپين بر متغيرهاي هموديناميكي و تغييرات بافت شناسي قلب ايزوله ناشي از آسيب ايسكمي – پرفيوژن مجدد در موش صحرايي نر
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميوديپين
مقاله آسيب ايسكمي – پرفيوژن مجدد
مقاله قلب ايزوله
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: قياسي رفيقه
جناب آقای / سرکار خانم: بدل زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به دنبال ايسكمي قلب، پرفيوژن مجدد براي زنده ماندن ميوكارد امر ضروري است اما اين امر باعث عوارض بعدي از قبيل كاهش قدرت انقباضي قلب و آسيب بافتي مي گردد. هدف از اين مطالعه بررسي اثر محافظتي ميوديپين بر آسيب هاي ناشي از ايسكمي – پرفيوژن مجدد در قلب ايزوله موش صحرايي مي باشد.
روش ها: عدد موش صحرايي نر ويستار 250-300) گرم) به چهار گروه 7 تايي تقسيم شدند: گروههاي شم، كنترل،‌ دريافت كننده دارو و حلال دارو. حيوانات بوسيله سديم پنتوباربيتال (60mg.kg) داخل صفاقي بيهوش شدند. قلبها سريعا برداشته شده و در دستگاه لانگندرف قرار داده شدند و با محلول كربس – هنسليت با فشار ثابت و دماي 37oC مشروب شدند. گروههاي ايسكميك، بعد از 20 دقيقه تثبيت به مدت 30 دقيقه ايسكمي گلوبال و 120 دقيقه پرفيوژن مجدد دريافت كردند. در گروه دارو، قلبها قبل از ايسكمي به مدت 25 دقيقه محلول كربس حاوي مبوديپين 0.1×10-3) ميكرومول) دريافت كردند در انتهاي آزمايش نمونه هاي بافتي از بطن چپ تهيه شدند.
يافته ها: مبوديپين از افزايش فشار انتهاي دياستولي در دوره پرفيوژن مجدد جلوگيري كرده و فشار ايجاد شده در بطن چپ و قدرت انقباض قلبي را به طور معني داري افزايش داد (P<0.05). همچنين مبوديپين ميزان ادم، ميزان نفوذ سلولهاي التهابي و نكروز بافت ميوكارد را به طور قابل ملاحظه اي نسبت به گروه كنترل كاهش داد.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان مي دهند كه ميوديپين با بهبود نيروي انقباض قلب در دوره پرفيوژن مجدد و همچنين با كاهش شدت آسيب بافت ميوكارد مي تواند اثرات محافظتي مهمي در برابر آسيب پرفيوژن مجدد در قلب داشته باشد.