مقاله بررسي تاثير مداليتي هاي الکتريکي و مکانيکي بر ميزان درد، دامنه حرکتي و ادم لنفاوي اندام فوقاني پس از جراحي ماستکتومي، در زنان مبتلا به سرطان سينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در افق دانش از صفحه 33 تا 38 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مداليتي هاي الکتريکي و مکانيکي بر ميزان درد، دامنه حرکتي و ادم لنفاوي اندام فوقاني پس از جراحي ماستکتومي، در زنان مبتلا به سرطان سينه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداليتي هاي الکتريکي و مکانيکي
مقاله ماستکتومي
مقاله دامنه حرکتي
مقاله ادم لنفاوي
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوركياني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان پناه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درمان فيزيوتراپيک جزء اساسي از برنامه توان بخشي بيماران مبتلا به سرطان سينه مي باشد که با هدف کاهش عوارض جسمي ايجاد شده، بعد از جراحي و برگرداندن عملکرد طبيعي اندام فوقاني انجام مي شود. هدف اصلي اين ﭘﮋوهش بررسي تاثير مداليتي هاي الکتريکي و مکانيکي بر ميزان درد، ادم لنفاوي و دامنه حرکتي مفصل شانه بعد از جراحي ماستکتومي در زنان مبتلا به سرطان سينه بوده است.
روش تحقيق: اين تحقيق شبه تجربي، در پاييز سال 1387 بر روي 27 بيمار که به صورت غيرتصادفي، از ميان بيماران مراجعه کننده به بيمارستان نمازي شيراز انتخاب شده بودند٬ انجام شده است. برنامه فيزيوتراپي طرح ريزي شده، شامل استفاده از جريان فاراديک و جريان TENS، تکنيک متحرک سازي مفصل شانه، ماساژ افلوراژ و ورزش بود که در 12 جلسه 90 دقيقه اي انجام گرفت. سپس درد، دامنه حرکتي و ادم لنفاوي اندازه گيري شد. نتايج قبل و بعد از مداخله، اندازه گيري و از آزمون آماري t زوج جهت مقايسه داده ها استفاده گرديد.
يافته ها: نتيجه اين مطالعه نشان داد که ميانگين درد بيماران از 7.70±1.68 به 3.66±1.88 کاهش يافت (p=0.000). دامنه حرکات فلکسيون از 132.59±23.46 به 146.66±17.7 درجه، ابداکسيون از 102.40±27.42 به 132.96±16.36 درجه و چرخش خارجي مفصل شانه از 67.40±21.67 به 79.62±11.67 درجه افزايش پيدا کرد (p<0.05). ميزان ادم لنفاوي اندام مبتلا نيز کاهش معني داري پيدا کرد که اين کاهش در ناحيه آرنج از 3.83±2.22 سانتي متر به 1.61±1.12، در 10 سانتي متر بالاي آرنج از 3.68±2.54 سانتي متر به 1.50±1.56 سانتي متر و در ده سانتي متر پايين آرنج از 2.87±2.37 به 1.16±1.45 سانتي متر بود (p<0.05).
نتيجه گيري: استفاده از مداليته هاي الکتريکي و مکانيکي پس از جراحي ماستکتومي مي تواند باعث کاهش قابل توجه درد و ادم لنفاوي اندام فوقاني شود و دامنه حرکات مفصل شانه مبتلا را افزايش و نهايتا عملکرد حرکتي اندام فوقاني را بهبود بخشد.