مقاله بررسي تاثير مشارکت هاي مردمي در کاهش ناامني هاي شهري نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در علوم اجتماعي (دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه 101 تا 130 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مشارکت هاي مردمي در کاهش ناامني هاي شهري نمونه مورد مطالعه: شهر کرمانشاه
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناامني شهري
مقاله مشارکت اجتماعي
مقاله مهاجرت
مقاله بي سازماني اجتماعي
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي گل مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از مسايل اجتماعي که ذهن بسياري از محققين علوم اجتماعي را به خود مشغول نموده، مساله افزايش ناامني در شهرها است. افزايش ناامني هاي اجتماعي، سرقت ها، رفتارهاي غير مسوولانه و ضد اجتماعي که امروزه در بسياري از جوامع به شکل حاد در آمده و از حالت يک پديده اجتماعي خارج و به صورت يک مساله اجتماعي نمودار گشته است که نه تنها سلامتي و امنيت جامعه را به مخاطره مي اندازد، بلکه هزينه هاي مالي گزاف را تحميل ماليات دهندگان و ساکنين اين شهرها مي کند. هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير مشارکت هاي مردمي در کاهش ناامني هاي شهري در کرمانشاه است. روش تحقيق در اين مقاله پيمايش بوده و از طريق ابزار پرسش نامه انجام شده است. تعداد 384 شهروند به عنوان نمونه معروف به شيوه تصادفي سيستماتيک براي مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوري و ملاک براي روايي و آلفاکرونباخ براي پايايي ابزار تحقيق استفاده به عمل آمد.
بر اساس يافته هاي تحقيق عواملي چون ميزان ارتقاي فرهنگي(r=0.17) ، ميزان اصالت شهري(r=0.74) ، ميزان مشارکت در بعد ذهني(r=0.34) و ميزان مشارکت در بعد عيني (r=0.39) با ميزان کاهش ناامني ها رابطه معنادار و مثبتي داشته و در کاهش ناامني هاي شهري موثر بوده اند. نتايج ضريب رگرسيوني نشان مي دهد که متغيرهاي اصالت شهري بودن(Beta=0.47) ، ميزان مشارکت اجتماعي در بعد عيني(Beta=0.37) ، ميزان مشارکت اجتماعي در بعد ذهني(Beta=0.23) ، جنسيت افراد (Beta=0.18) و ميزان ارتقاي فرهنگي(Beta=0.21) به ترتيب ميزان اهميتي در تعيين نسبت واريانس متغير وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسيوني شده و در مجموع %55از واريانس متغير وابسته را به حساب آورند(R2=0.55) .