مقاله بررسي تاثير مصرف تخم مرغ معمولي بر روي ليپيد پروفايل سرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در افق دانش از صفحه 21 تا 26 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مصرف تخم مرغ معمولي بر روي ليپيد پروفايل سرم
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخم مرغ معمولي
مقاله ليپيد پروفايل
مقاله کلسترول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مختاريان دلويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كيان مهر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سرشار نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي اول ريابي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيپرليپيدمي، خصوصا هيپركلسترولمي از عوامل موثر ابتلا به بيماريهاي قلبي – عروقي است. زرده تخم مرغ يكي از منابع غني از كلسترول در تغذيه انسان مي باشد. با توجه به مقادير زياد كلسترول در تخم مرغ هاي معمولي، مطالعه حاضر به منظور بررسي تاثير مصرف اين تخم مرغ ها بر روي ليپيد پروفايل خون صورت پذيرفت.
روش تحقيق: در اين مطالعه نيمه تجربي، 26 نفر از دانشجويان داوطلب سالم، به صورت تصادفي ساده انتخاب و به مدت 4 هفته علاوه بر رژيم غذايي معمولي، روزانه 2 عدد تخم مرغ همراه با صبحانه مصرف كردند. سنجشهاي انتروپومتريك و متابوليك و دريافت انرژي و ساير موادمغذي قبل و بعد از رژيم جديد با آزمون t زوج ها توسط نرم افزارSPSS  با هم مقايسه شدند.
يافته ها: مصرف روزانه 2 تخم مرغ معمولي به مدت 4 هفته باعث افزايش معني دار كلسترول،
LDL-C، تري گليسريد به ترتيب از 76/129، 19/72 و 63/99 ميلي گرم در دسي ليتر قبل از مصرف تخم مرغ به 69/160، 03/98 و 34/105 ميلي گرم در دسي ليتر (p=0.0001) و كاهش معني دار HDL-C از 84/54 ميلي گرم در دسي ليتر قبل از مصرف تخم مرغ به 73/50 ميلي گرم در دسي ليتر بعد از مصرف تخم مرغ گرديد (p=0.008). ضمنا ميزان كلسترول دريافتي افزايش معني داري را نشان داد (p=0.0001). ساير فاكتورهاي اندازه گيري شده تغييرات معني داري را نشان ندادند.
نتيجه گيري: با توجه به مقادير زياد كلسترول در تخم مرغ هاي معمولي، محدوديت مصرف اين تخم مرغ ها به دليل افزايش غلظت سرمي كلسترول جهت پيشگيري از بيماريهاي عروق كرونر قلب توصيه مي گردد.