مقاله بررسي تاثير هزينه هاي مختلف دولت بر اشتغال غير کشاورزي و فقر در مناطق روستايي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه 41 تا 64 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير هزينه هاي مختلف دولت بر اشتغال غير کشاورزي و فقر در مناطق روستايي ايران
این مقاله دارای 24 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي دولت
مقاله زيرساخت هاي روستايي
مقاله فقر روستايي
مقاله اشتغال غيرکشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: باسخا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسايلي ارشك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تغيير جهت گيري برنامه ريزان اقتصادي کشورهاي مختلف درطول دو دهه اخير، رشد سريع اقتصادي جاي خود را به توسعه، کاهش فقر و نابرابري داده است. اين موضوع، حساسيت پيرامون ريشه ها و راهکارهاي مواجهه با فقر را افزايش داده و با توجه به مطرح بودن مناطق روستايي به عنوان يکي از مهمترين کانون هاي فقر، توجه بيشتر به اين مناطق را در پي داشته است.
با توجه به مطالعات صورت گرفته پيرامون زمينه هاي وقوع فقر و آثار آن، نقش هزينه هاي دولت در كاهش فقر بسيار خطير جلوه مي نمايد. در مطالعه حاضر، با استفاده از سيستم معادلات همزمان و اطلاعات سالهاي (84-1360) به بررسي تاثير هزينه هاي مختلف دولت، بر روي توليد محصولات کشاورزي، اشتغال غير کشاورزي و فقر در مناطق روستايي ايران پرداخته شد. براي اين منظور ابتدا کشش متغيرهاي فوق نسبت به «سرمايه آموزش» و زيرساخت هاي روستايي مانند برق، مخابرات و جاده برآورد گرديده و در مرحله بعد، رابطه ميان اين زيرساخت ها با هزينه هاي دولت در فصلهاي مربوطه تبيين گرديد. در پايان، با به دست آوردن اثر نهايي هزينه هاي دولت بر روي سه شاخص مهم مناطق روستايي (توليد، اشتغال غيرکشاورزي و فقر)، به تحليل اهميت هرکدام از هزينه هاي مذکور پرداخته شد.
نتايج، حاکي از معني دار بودن تاثير هزينه هاي دولت بر روي زيرساخت هاي روستايي و نيز معني دار بودن نقش اين زيرساخت ها در توسعه مشاغل غيرکشاورزي و کاهش فقر در مناطق روستايي بود.