مقاله بررسي تاثير پايگاه اقتصادي-اجتماعي افراد در دسترسي به آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1387 در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه 241 تا 269 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پايگاه اقتصادي-اجتماعي افراد در دسترسي به آموزش عالي
این مقاله دارای 29 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله آموزش عالي
مقاله فرصت آموزشي
مقاله اقتصاد آموزش
مقاله پايگاه اجتماعي – اقتصادي
مقاله آموزش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تاثير متغير هاي اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان احتمال دسترسي گروه هاي مختلف با مشخصات اقتصادي ـ اجتماعي متفاوت به فرصتهاي آموزش عالي مورد مطالعه قرار گرفت. در در مقاطع مختلف زماني ارتباط مثبت و معني دار بين احتمال ورود افراد به آموزش عالي و سطح تحصيلات والدين مشاهده شده است. محل سکونت خانواده ها از نظر شهري (در مقايسه با روستايي بودن) تاثير مثبتي بر ورود به آموزش عالي داشته و ضريب برآورد شده اين متغير از 0.25 تا 0.39 در نوسان بوده است. هر چه افراد داراي امکانات مالي بيشتر و دارايي با دوام بيشتري بوده اند،به همان اندازه احتمال دسترسي آنها به آموزش عالي نيز بيشتر بوده است. خانواده هايي که داراي شغل کشاورزي بوده اند دسترسي کمتري در ورود به آموزش عالي داشته اند و در نهايت هر چه بعد خانوار گسترش پيدا کرده تاثير منفي بر موفقيت فرزندان در کنکور داشته است. مقايسه مقاطع مختلف نشان مي دهد که به مرور زمان تغيير محسوسي در امکان دسترسي به فرصتهاي آموزش عالي به سمت آنهايي که وضعيت رفاهي بهتري داشتند صورت گرفته است.