مقاله بررسي تاثير چاي بابونه بر بهبود ديسمنوره اوليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه 39 تا 42 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير چاي بابونه بر بهبود ديسمنوره اوليه
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله چاي بابونه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جنابي انسيه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده ذگمي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قاعدگي دردناک يا ديسمنوره يکي از شايع ترين اختلالات در زنان است، به طوري که بين 60 تا 93 درصد زنان به آن مبتلا مي باشند. ديسمنوره اوليه با اينکه مشکل خاصي در دستگاه تناسلي زن وجود ندارد با درد در ناحيه پايين شکم که به ران ها تير مي کشد مشخص مي شود و اين درد، چند ساعت قبل و يا هم زمان با شروع خونريزي قاعدگي آغاز مي شود و حداکثر 2 تا 3 روز به طول مي انجامد. جهت درمان از داروهاي مسکن، گياهان دارويي و ماساژ درماني استفاده مي شود. استفاده از چاي بابونه به طور تجربي درد قاعدگي را تسکين مي دهد، اما در سراسر جهان تحقيق علمي در اين زمينه صورت نگرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير چاي بابونه بر درد دوران قاعدگي در دانشجويان دانشگاه آزاد تويسرکان مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه، نيمه تجربي و مداخله اي 80 دانشجوي دختر دانشگاه آزاد تويسرکان وارد مطالعه شدند. اين دانشجويان به طور تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. تعداد افراد در گروه مداخله و کنترل هر کدام40 نفر بود. در گروه مداخله، يک هفته قبل از قاعدگي و 5 روز اول دوران قاعدگي، هر روز 2 فنجان چاي بابونه داده مي شد که براي مدت 3 ماه درمان ادامه مي يافت. نتايج قبل از مداخله، 1 و 3 ماه بعد از مداخله در 4 پرسشنامه مجزا (پرسشنامه ها شامل اندازه گيري درد، احساسات، ميزان نگراني و قدرت سازگاري بود) ثبت شد. از آزمون ويلکاکسون و مجذورکاي جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: درد، ميزان نگراني و احساسات در گروه مداخله، پس از گذشت يک ماه از مصرف چاي نسبت به گروه کنترل معني دار بوده است. مجموع ميانگين نمرات چهار پرسشنامه در گروه مداخله، پس از گذشت 1 و 3 ماه بعد از مصرف چاي بابونه نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري داشته است (p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که نوشيدن چاي بابونه جهت تسکين درد قاعدگي ناشي از ديسمنوره اوليه و مشکلات رواني – اجتماعي آن موثر است.