مقاله بررسي تحمل به سرما در برخي از ژنوتيپ هاي زمستانه و بينابين گندم نان در شرايط مزرعه در مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 61 تا 76 منتشر شده است.
نام: بررسي تحمل به سرما در برخي از ژنوتيپ هاي زمستانه و بينابين گندم نان در شرايط مزرعه در مراغه
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله انجماد طوقه
مقاله تحمل به سرما
مقاله LT50
مقاله خوگرفتگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي آي تك
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي اربط حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: روستايي مظفر
جناب آقای / سرکار خانم: فرح وش فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرما يكي از مهم ترين تنش هاي غيرزنده است كه رشد، توليد و عملکرد گندم را دربسياري از نقاط ايران تحت تاثير قرار مي دهد. توليد ارقام متحمل به سرما يكي از راهكارهاي مهم براي جلوگيري از كاهش خسارت سرما و افزايش عملکرد است. در سال 1384 آزمايشي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي ديم مراغه با استفاده از طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار و بيست ژنوتيپ گندم نان در دو مرحله براي تعيين ميزان تحمل به سرما انجام شد. ژنوتيپ ها به هنگام پنجه زني در دو زمان مختلف از خاک بيرون آورده شدند و طوقه هاي آن ها در فريزر در معرض ده دماي زير صفر (از 5- تا 23- درجه سانتي گراد) قرار گرفتند و LT50 (دماي انجمادي که بر اثر آن 50 درصد بوته ها از بين مي روند) براي هر ژنوتيپ تعيين شد. براي بررسي اثر زمان انجماد طوقه برتحمل به سرماي ژنوتيپ ها تجزيه نهايي بر اساس آزمايش کرت خرد شده در زمان بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد. نتايج نشان داد كه از نظر تحمل به سرما بين ژنوتيپ ها اختلاف معني داري وجود دارد و ژنوتيپ هاي شماره 1، 3 و 15 با LT50 برابر 13- درجه سانتي گراد متحمل ترين ژنوتيپ ها و ژنوتيپ شماره 4 با LT50 برابر9.33 – درجه سانتي گراد حساس ترين ژنوتيپ نسبت به سرما شناخته شدند. اثر زمان نمونه گيري نيز معني دار بود به طوري که تحمل به سرماي ژنوتيپ ها در نمونه برداري اول نسبت به نمونه برداري دوم به دليل فرايند خوگرفتگي و تکميل دوره بهاره سازي بيشتر بود. با توجه به اين که اين آزمايش در محدوده ده دماي زير صفر انجام شد، انتخاب ژنوتيپ هاي متحمل به سرما از دقت بالايي برخوردار بود و مي توان از آن ها در برنامه هاي اصلاحي استفاده کرد.