مقاله بررسي ترکيب شيميايي و خاصيت ضد ميکروبي اسانس .Artemisia aucheri Boiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه 429 تا 440 منتشر شده است.
نام: بررسي ترکيب شيميايي و خاصيت ضد ميکروبي اسانس .Artemisia aucheri Boiss
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Artemisia aucheri Boiss
مقاله فعاليت ضد ميکروبي
مقاله ژرانيل استات
مقاله لينالول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبي محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: قاضيان بيدگلي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
.Artemisia aucheri Boiss گياهي بوته اي از خانواده Asteraceae مي باشد که در سراسر ايران پراکنده است. اين گياه در طب سنتي ايران، به عنوان قابض، ضدعفوني کننده، ضد ميکروب، ضد انگل و ضد مسموميت بکار مي رود. هدف از اين مطالعه، ارزيابي خاصيت ضد ميکروبي اسانس حاصل از اندام هوايي اين گياه، بر طيف وسيعي از ميکروارگانيسمها شامل باکتريهاي گرم منفي، گرم مثبت، قارچهاي رشته اي و مخمر با استفاده از روش انتشار در آگار (ديسک ديفيوژن) و روش رقت سازي در لوله (ميکروبراث دايلوشن) بود. شناسايي اجزاي اسانس با استفاده از GC و GC/MS وجود 54 تركيب را نشان داده که مجموعا 98% از کل اسانس را تشکيل مي دهند. ژرانيل استات (17.2%)، آلفا- سيترال (17.1%)، لينالول (12.7%)، ژرانيول (10.7%) و Z-سيترال (10.5%) از اجزاي اصلي اسانس مي باشند. نتايج مطالعات ضد ميكروبي نشان داد كه اثر ضد ميکروبي اسانس درمنه کوهي با افزايش غلظت، افزايش مي يابد. اسانس حاصل از اندام هوايي گياه، اثر ضد قارچي بسيار خوبي نشان داد. اثر ضد قارچي اسانس از اثر ضد باکتريايي آن بيشتر بود. باکتريهاي گرم منفي نسبت به باکتريهاي مثبت مقاوم تر بودند. متوسط ميانگين قطر هاله عدم رشد اسانس درمنه کوهي بر باکتريهاي گرم مثبت و قارچها به ترتيب از اثر وانکومايسين و آمفوتريسين B بيشتر بود و اين اثر در باکتريهاي گرم منفي از جنتامايسين کمتر بود. مطالعات بيشتري لازم است تا کارايي اسانس در مقابل ايزوله هاي باليني ارزيابي شود.