مقاله بررسي تطبيقي نگرش بهره برداران و کارشناسان پيرامون عوامل موثر در تخريب منابع طبيعي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در مرتع از صفحه 519 تا 532 منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي نگرش بهره برداران و کارشناسان پيرامون عوامل موثر در تخريب منابع طبيعي کشور
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع طبيعي
مقاله عوامل تخريب
مقاله مقايسه ديدگاه ها
مقاله بهره برداران
مقاله کارشناسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سيداخلاقي شال سيدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شيوه هاي نادرست و نامناسب بهره برداري از منابع طبيعي به ويژه در چند دهه اخير موجب بروز لطمات شديدي به عرصه هاي منابع طبيعي شده است. در اين زمينه که چه عواملي باعث بروز اين وضعيت شده، مطالعاتي از جنبه هاي مختلف صورت گرفته است. در اين تحقيق که در سطح 11 استان اردبيل، گيلان، همدان،‌ کرمانشاه، تهران، مرکزي، خوزستان، اصفهان، يزد، بوشهر و سيستان و بلوچستان که در نواحي مختلف رويشي کشور قرار دارند صورت گرفته، عوامل مختلف موثر در تخريب منابع طبيعي از ديدگاه بهره برداران منابع طبيعي و کارشناسان دست اندر کار از طريق تکميل 2 نوع پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفته است. در مجموع 1847 پرسشنامه از بهره برداران و 504 پرسشنامه از کارشناسان تکميل شده و پاسخ ها پس از استخراج و دسته بندي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. با توجه به اينکه نظرات بر حسب درصد بيان و سپس رتبه بندي شده، به منظور مقايسه نظرات و ديدگاه هاي دو گروه پاسخگو، پاسخ هاي مرتبط با عوامل فني و فيزيکي موثر در تخريب منابع طبيعي، بر حسب رتبه داده شده توسط بهره برداران در سمت راست و رتبه مشخص شده توسط کارشناسان در مقابل آن قرار داده شده و رتبه هاي يکسان با خطوطي به هم متصل شده است. نتايج نشان مي دهد که نسبت هاي داده شده به عوامل توسط بهره برداران و کارشناسان متفاوت بوده و لذا رتبه تعيين شده نيز يکسان نيست. جهت خطوط نيز از راست به چپ يا بر عکس بوده و داراي شيب مي باشد که جهت شيب نشان دهنده رتبه بالاتر داده شده توسط هر يک از دو گروه و شدت شيب، نشاندهنده عمق تفاوت ديدگاه هاست. در مجموع در %41.7 موارد کارشناسان رتبه بالاتري به عوامل داده اند (جهت شيب خط از چپ به راست). در %45 موارد بهره برداران رتبه بالاتري براي عوامل قايل شده اند (جهت شيب از راست به چپ) و در %13.3 موارد نظرات هر دو گروه در مورد تاثير عوامل در تخريب منابع طبيعي يکسان بوده است (خط بدون شيب).