مقاله بررسي تعامل بين شخصيت و سبك هاي فراانگيزشي در عملكرد شغلي كاركنان يكي از مراكز دولتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله علوم رفتاري از صفحه 301 تا 310 منتشر شده است.
نام: بررسي تعامل بين شخصيت و سبك هاي فراانگيزشي در عملكرد شغلي كاركنان يكي از مراكز دولتي
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبك هاي فراانگيزشي
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله عملكرد شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژه اي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: خداپناهي محمدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتي آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سيدموسوي پريساسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از آنجا كه منابع انساني از مهمترين سرمايه هاي هر سازماني به شمار مي روند، بررسي و شناسايي عوامل مرتبط با اين منابع كه مي توانند بر عملكرد سازماني آنها موثر باشند، از اهميت روزافزوني برخوردار شده است. بر اين اساس هدف اين پژوهش بررسي تعامل بين شخصيت و سبك هاي فراانگيزشي كاركنان يك مركز دولتي در عملكرد شغلي آنهاست.
روش: در اين پژوهش 327 نفر از كارمندان رسمي مرد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از سياهه 5 عاملي شخصيت، نيمرخ سبك هاي فراانگيزشي آپتر و بازخورد جامع استفاده شد. داده ها بوسيله ضريب همبستگي پيرسون و تحليل مسير تحليل شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد كه سبك هاي فراانگيزشي بر اساس ويژگيهاي شخصيتي، و ويژگيهاي شخصيتي بر اساس سبك هاي فراانگيزشي در پيش بيني عملكرد شغلي نقش واسطه اي دارند. بنابراين نتايج مبين تعامل بين سبك هاي فراانگيزشي و ويژگيهاي شخصيتي در عملكرد شغلي مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش در راستاي معدود پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه بود. بر اساس نتايج بدست آمده مي توان از ويژگيهاي شخصيتي بعنوان عاملي در استخدام نيروي انساني و استفاده از برنامه هاي انگيزشي مناسب با سبك هاي كاركنان بعنوان عاملي براي بهبود عملكرد شغلي در سازمان استفاده نمود.