مقاله بررسي تغييرات جرم عناصر در فرايند دگرساني گرمابي در توده گرانيتوييدي آستانه (جنوب باختر اراک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 97 تا 104 منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات جرم عناصر در فرايند دگرساني گرمابي در توده گرانيتوييدي آستانه (جنوب باختر اراک)
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آستانه
مقاله دگرساني گرمابي
مقاله تغييرات جرم
مقاله گرانيتوييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: افشوني سيده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده گرانيتوييدي آستانه با تركيب اصلي گرانوديوريتي و وسعتي در حدود 30 كيلومتر مربع بخش كوچكي از زون سنندج – سيرجان را در 40 كيلومتري اراك تشكيل داده است. اين توده نفوذي به طور وسيعي متحمل دگرساني گرمابي شده و دست كم شش زون دگرساني سريسيتي، كلريتي، پروپيليتي، آرژيليتي، آلبيتي و تورماليني در آن قابل شناسايي است. محاسبات شاخص شيميايي دگرساني  (CIA)نشان مي دهد كه زون دگرساني سريسيتي %63.47، زون دگرساني كلريتي %59.73، زون دگرساني پروپيليتي %61.54، زون دگرساني آرژيليتي %63.69، زون دگرساني آلبيتي %60.61 و زون دگرساني تورماليني %65.43 دستخوش دگرساني گرمابي شده است. بررسي هاي تغييرات جرم عناصر بر اساس عنصر آلومينيم (به عنوان عنصر ناظر بي تحرك) نيز نشان مي دهد كه در تمام زون هاي دگرساني اين منطقه مقادير قابل ملاحظه اي از اكسيدهاي CaO، MgO،Fe2O3  و TiO2 و همچنينLFSE  ها از جملهBa ، Cs، Sr،Rb  و  Kشسته و از سيستم خارج شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهند كه SiO2 در زون هاي دگرساني سريسيتي، آرژيليتي و تورماليني به وسيله سيال هاي دگرسان كننده وارد سيستم شده است. Al2O3 به دليل ماهيت نامتحرك خود، تغيير جرم نشان نمي دهد. ساير اكسيدها از جمله P2O5،K2O ،Na2O ،MnO  و LOI در زون هاي مختلف رفتارهاي متفاوتي نشان داده و Sc و (HFSE) Y در تمام زون ها كاهش جرم دارند. از اين گروه، Ga (به استثناي زون كلريتي) و U (به استثناي زون سريسيتي) از سيستم خارج شـده اند. در زون فيليك (سريسيتي) عناصر Nd،Pr ،Ce ،La (LREE)  وSm ، Gd،Eu (MREE)  و Yb (HREE) افزايش و Er،Ho ،Dy  كاهش جرم نشان مي دهند، در حالي كه Tb و Lu هيچ گونه تغيير جرمي ندارند. در زون كلريتي به استثناي Eu  وYb  كه به سيستم اضافه شده است و Lu كه تغيير جرم نشان نمي دهد، ساير عناصر REE از سيستم خارج شده اند. همچنين در ساير زون هاي دگرساني مورد مطالعه، عناصر REE شسته شده اند.