مقاله بررسي تغييرات جمعيت علف هاي هرز و عملكرد بادام زميني (.Arachis hypogaea L) تحت تاثير آرايش كاشت و تراكم بوته در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 123 تا 132 منتشر شده است.
نام: بررسي تغييرات جمعيت علف هاي هرز و عملكرد بادام زميني (.Arachis hypogaea L) تحت تاثير آرايش كاشت و تراكم بوته در استان گيلان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام زميني
مقاله آرايش کاشت
مقاله تراکم بوته
مقاله عملکرد و علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راسخ حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي سيده ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزادويشگايي محمدنقي
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ محمدي نسب عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر آرايش كاشت و تراكم بوته بر جمعيت علف هاي هرز و عملكرد بادام زميني، آزمايشي فاكتوريل با دو عامل آرايش كاشت و تراكم بوته به ترتيب در دو سطح (مربع و مستطيل) و چهار سطح (3، 3/5، 3/8 و 8/14 بوته در متر مربع) با طرح بلوك هاي كامل تصادفي در 3 تكرار در شهرستان بندر كياشهر در سال زراعي 1381 به اجرا در آمد. نتايج حاصل نشان داد كه عملكرد غلاف بادام زميني تحت تاثير آرايش كاشت و تراكم بوته قرار گرفت بطوريكه حداكثر عملكرد غلاف از آرايش كاشت مربع و تراكم كاشت 3/8 بوته در متر مربع به دست آمد. 60 روز پس از كاشت (وجين دوم) تعداد انشعابات ساقه و پگ نفوذ كرده به خاك به ترتيب در سطح احتمال 5 و 1 درصد تحت تاثير آرايش كاشت قرار گرفتند و در هر دو پارامتر مذكور آرايش كاشت مربع بر مستطيل برتري داشت. 90 روز پس از كاشت (وجين مرحله سوم) تعداد انشعابات اوليه ساقه و پگ نفوذ كرده به خاك تحت تاثير آرايش كاشت قرار گرفت. اثر آرايش كاشت و تراكم بوته و همچنين اثر متقابل بين آنها بر وزن خشك و تعداد علف هاي هرز در مرحله اول وجين معني دار نبود. در مرحله دوم وجين، وزن خشك و تعداد علف هاي هرز در هر كرت تحت تاثير آرايش كاشت و تراكم بوته قرار گرفت. در مرحله سوم و چهارم وجين آرايش كاشت تاثير معني داري بر وزن خشك و تعداد علف هاي هرز نداشت در حاليكه تراكم كاشت اثر معني داري بر اين صفات داشت. چهار علف هرز تاج خروس، تاج ريزي سياه، سلمه تره و خرفه از لحاظ وزن خشك و تعداد نسبت به ساير علف هاي هرز (مرغ، درمنه، پنجه مرغي، مرغ خوشه سرخ، تاتوره، پاسپالوم، هويج وحشي، ترب وحشي، سيزاب وحشي و اويارسلام زرد) برتر بودند. در مجموع آرايش كاشت مربع و همچنين تراكم هاي 8/14 و 3/8 بوته در متر مربع در كنترل علف هاي هرز موفق تر عمل نمودند.